Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

FAQ - Často kladené otázky

Úsek ředitele družstva 

Co je nutné při převodu družstevního podílu?

Převod družstevního podílu se týká družstevních bytů, které nejsou ještě převedeny do vlastnictví člena, a vlastníkem je stále družstvo. Při tomto úkonu je nutné, aby bylo na podatelnu družstva předloženo Prohášení převodce a nabyvatele o uzavření smouvy o převodu družstevního podílu, které je uzavřená mezi stávajícími členy družstva a nájemci bytu a nabyvateli. Tiskopisy musí mít ověřené podpisy.

Co je potřeba vyřídit po rozvodu manželství?

V tomto případě předloží písemnou dohodu ten z bývalých manželů (s ověřenými podpisy), kdo zůstane po rozvodu výlučným členem družstva a nájemcem bytu. Dále předloží pravomocný rozsudek o rozvodu, kterým dohoda nabývá účinnosti. Tyto záležitosti se vyřizují na Oddělení správy bytového fondu.

Jaké změny musím hlásit neprodleně?

Nájemce bytu je povinen oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala.

Jak vyřeším na družstvu podnájem?

Přenechat do podnájmu družstevní byt, lze jen na základě písemného souhlasu družstva. Porušením této povinnosti se nájemce dopouští porušení zákona a stanov, které může být v konečném důsledku i důvodem k vyloučení z družstva. Podnájemní smlouva se uzavírá na formulářích družstva a překládá se na referát členských vztahů a dále ke schválení řediteli družstva, pověřeným představenstvo družstva.

Zdědil jsem byt, jak vyřídím na družstvu?

Změna se týká všech vlastníků a nájemců bytů, garáží, garážových stání. Dědic musí doložit na oddělení správy a bytového fondu pravomocné Usnesení o dědictví k dané jednotce.

Jsem nový vlastník, musím to nahlásit na družstvu?

Ano, změna se týká všech vlastníků bytů, garáží, garážových stání. Při tomto úkonu je nutné, aby nový vlastník doložil Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí k dané jednotce na Oddělení správy a bytového fondu.

Mohu se nechat zastoupit na členské schůzi samosprávy?

Zastupitelnost je možná na základě plné moci. Plná moc nemusí být ověřená a přikládá se k presenční listině.

Převedl jsem byt do vlastnictví a jsem stále členem družstva, mám chodit na členské schůze?

Vlastníci bytů chodí na schůze shromáždění vlastníků, které se konají současně s členskou schůzí nebo po jejím konání. Obě schůze mají stejné body programu.
Vlastník člen se účastní schůzí členů družstva pro volbu delegáta a náhradníka delegáta, která se konná jednou za pětileté volební období.

Máme na samosprávě nefunkční výbor samosprávy, co máme dělat?

Členy výboru volí členská schůze příslušné samosprávy. Tudíž jenom ona má právo je i odvolat. Pokud výbor samosprávy není ochoten sám svolat alespoň jednou za rok členskou schůzi samosprávy, musí tak učinit na základě požadavku jedné třetiny všech členů samosprávy a to do jednoho měsíce od požadavku členskou schůzi svolat, viz Stanovy čl 69 odst. 3) a 4).

Členové výboru mohou odstoupit z jakýchkoli důvodů sami, v tomto případě původní členové svolají schůzi a zvolí si nové členy výboru nebo nechají odsouhlasit správce.

Jak se dozvím, že na domě proběhne členská schůze?

Výbor samosprávy vyhotoví pozvánku a vyvěsí ji v domě nejméně 8 dnů před konáním členské schůze. Pokud má dům více vchodů, vyvěsí ji ve všech vchodech. Dle Stanov musí výbor samosprávy svolat členskou schůzi nejméně jedenkrát za rok a informovat členy o hospodaření (tvorba, čerpání, zůstatek a hospodářský výsledek předchozího roku) jejich domu.

Schůze není v uvedenou dobu usnášeníschopná, může proběhnout hned náhradní?

Tato situace je velmi častým jevem z důvodu nezájmu členů o dění v domě. Stanovy v čl. 68 proto obsahují ustanovení, že musí být svolána náhradní členská schůze obdobným způsobem jako shromáždění delegátů (čl. 57 stanov). Veškeré poučení o řádné a náhradní členské schůzi musí obsahovat pozvánka.

Jaké jsou náležitosti pozvánky na členskou schůzi?

Na pozvánce musí být uvedena firma a sídlo družstva, datum, místo a čas konání členské schůze, označení, zda se jedná o řádnou či náhradní členskou schůzi a program jednání v bodech. Obvykle je pozvánka opatřena podpisem předsedy a razítkem samosprávy.

Ekonomický úsek

Jaký je postup, když jsem neuhradil nájemné?

V případě, že nájemce neuhradí „Nájemné a zálohy na služby poskytované s užíváním bytu“ dále Nájemné nebo vlastník neuhradí „Příspěvek na správu domu a pozemku a zálohy na služby poskytované s užíváním bytu“ dále Příspěvek, ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. Neuhrazené Nájemné nebo Příspěvek je v pravidelných termínech upomínán, se stanovením náhradního termínu doplacení. Dlužná částka Nájemného nebo Příspěvku podléhá úroku z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Dlužné Nájemné nebo Příspěvek lze řešit po dohodě uzavřením splátkového kalendáře. Pokud nebude Nájemné nebo Příspěvek uhrazeno zašle družstvo předžalobní výzvu, která bude podkladem pro vymáhání soudní cestou. V každém případě se postupuje dle stanov SV nebo družstva a zákonných norem. V případě SV doporučujeme dluhy řádně tímto způsobem ošetřovat, aby nedošlo k promlčení. Rovněž v současné době lze hlídat insolvenční řízení, kam lze pohledávky přihlašovat.

Kde je možno seznámit se s čerpáním a zůstatky DPZ a hospodařením našeho domu?

Jednou z povinností výboru samosprávy dle stanov a výborů nebo předsedů SV je seznamovat členskou schůzi samosprávy a shromáždění vlastníků  s výsledky jejího hospodaření a to nejméně jednou ročně. To znamená, že na členské schůzi a schůzi shromáždění vlastníků jsou přítomní seznámeni výborem s položkovým čerpáním účtů a jejich zůstatků.

Výborům nebo předsedům jsou tyto informace k dispozici čtvrtletně na portálu Integri G5i.

V opodstatněných případech je možno nahlédnout do dokladů týkajících se příslušné samosprávy nebo společenství vlastníků i na správě družstva. SV má dle stanov povinnost schvalovat 1x ročně účetní uzávěrku. Informace o stavu fondu oprav poskytuje na základě písemného požadavku výbor SV nebo dle stanov.

Jak se vypočítají osoboměsíce a k čemu slouží?

Osoboměsíce  jsou načtené osoby bydlící v bytě za zúčtovací období dle zákona o službách 67/2013 a 104/2015 Sb. pro výpočet nákladů, pokud je odsouhlasen parametr dle osob.

(příklady  leden – prosinec: 5 osob = 60 osob/rok ,  leden – březen: 3 osoby, duben –prosinec: 1 osoba = 18 osob/rok)

Proč má každý dům jinou cenu za studenou vodu ve vyúčtování zálohových plateb?

Odečtený součet spotřeb poměrových bytových vodoměrů není totožný s odečtenou spotřebou na fakturačním měřidle a může vykazovat odchylku až do výše 25%. Je to dáno odlišnou přesností měření fakturačních a poměrových bytových měřičů. Každý dům vykazuje jinou odchylku a proto je vypočtená cena za m3 odlišná.

Výpočet: vyfakturovaný náklad se vydělí součtem odečtených hodnot na poměrových bytových vodoměrech = vypočtená cena za 1m3

Které položky z předpisu jsou zálohové a vyúčtují se mi jednou za rok?

Všechny položky uvedené v druhé části předpisu pod názvem zálohy na služby jsou následně předmětem ročního vyúčtování dle pravidel k tomu určených.

Ostatní položky – DPZ, pojištění a jiné mohou být součástí vyúčtování po dohodě nebo dle stanov SV, družstva. Tyto ostatní výpočty jsou pouze informativní.

Co je třeba uhradit před převodem bytu do osobního vlastnictví?

Doplatit zůstatek investičního úvěru na výstavbu bytového domu – splátky úvěru se bance ČSOB, a.s. hradí 2x ročně a to k 30. 6. a 31. 12. Termín platby pro uživatele je od konce ledna do 30. 4. a další pololetí od konce července do 31. 10.

Doplatit zůstatek úvěru (zápůjčky) na regeneraci bytového domu

Závazky z titulu užívání bytu – nájemné, vyúčtování služeb apod.

Lze provést mimořádnou splátku úvěru z banky či zápůjčky z prostředků družstva a jak postupovat?

Mimořádnou splátku úvěru z banky či zápůjčky z prostředků družstva lze provádět pouze ve dvou termínech, a to tak, že zůstatek k 30. 6. roku dle splátkového kalendáře musí být na účtu SBD Družba připsán nejpozději do 30. 4. roku a zůstatek k  31. 12. roku dle splátkového kalendáře nejpozději do 31. 10. roku.

Oddělení plánu, rozborů a předpisů Vám na vyžádání sdělí přesnou částku k úhradě včetně variabilního a specifického symbolu na základě osobního jednání či písemného požadavku.

Pokud je mimořádná splátka nutná z důvodu převodu bytu do osobního vlastnictví, je osvobozena od dalších poplatků. Pouze u úvěru, sjednaných u Komerční banky a.s. a u České spořitelny a.s. (úvěry převzaté po Sberbank CZ a.s.), jsou účtovány sankční, či zpracovatelské poplatky. Výši těchto poplatků Vám sdělí oddělení financování a členských podílů.

U doplacení zůstatku úvěru (zápůjčky) z jiných důvodu je nutné postupovat dle Smlouvy o půjčce a uznání závazku.

V případě, že vlastník bytu chce byt v osobním vlastnictví prodat a má sjednaný úvěr či zápůjčku z prostředků družstva, je povinen zůstatek jistiny úvěru (zápůjčky) doplatit dle termínů, uvedených výše. Upozorňujeme, že úvěr (zápůjčka) pro vlastníka bytu je zajištěn směnkou, která bude vrácena pouze po uhrazení zůstatku. V případě, že vlastník neuhradí zůstatek, bude směnka uplatněna k vymáhání dlužné částky.

V případě převodu členských práv a povinností člena družstva, přechází závazek úvěru či zápůjčky na regeneraci na nového nájemce (§ 736 zákona č. 90/2012 Sb.) Mimořádná splátka úvěru není nutná, pokud se při převodu členských práv a povinností nedohodne jinak.

Co všechno je zahrnuto do pojištění domu?

Družstvo má na základě Rámcové pojistné smlouvy uzavřené mezi SČMBD a pojišťovnou Kooperativa a.s. sjednané od roku 2015 následující druhy pojištění:

 • Pojištění věci (majetku) – soubor obytných budov a ostatních staveb včetně stavebních součástí
  a příslušenství, pro vybrané technologie (výtahy, technologie kotelen, solární panely), pro soubor zásob a věcí movitých, pojištění na atmosférické srážky (déšť, sníh, led) a demoliční náklady z této pojistné události.

 • Pojištění odpovědnosti za újmu – vyplývající z vlastnictví bytového domu, pozemků
  a komunikací, pojištění za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků, odpovědnost za újmu nebo škodu způsobenou zaměstnanci družstva včetně regresů zdravotních pojišťoven pro zaměstnance.

 • Pojištění pro případ odcizení – (krádež s překonáním překážky a loupež) – soubor budov
  a staveb včetně stavebních součástí, soubor movitých věcí a zásob

 • Pojištění pro případ vandalismu a jiného poškození – soubor budov a staveb vč. stavebních součástí, soubor movitých věcí a zásob, poškození výtahů, technologie kotelen, solárních panelů, tepelných čerpadel, soub. movitých zařízení a vybavení vlastních i cizích nájemců a vlastníků byt. jednotek, umístěných ve spol. prostorech k tomu určených

 • Pojištění poškození vnějšího kontaktního zateplovacího systému (zateplení fasády) ptactvem, hmyzem a hlodavci – vztahuje se na vnější zateplovací systém budovy, poškození trusem nebo jiným znečištěním

 • Pojištění skel – skleněné výplně opláštění budov, výplně vstupních dveří, světlíky, skleněné stěny.

 • Pojištění „nepřímého úderu blesku“ – ovládací prvky výtahů, společných komunikačních
  a televizních sítí, rozvodů a rozvodných skříní (nejsou pojištěny běžné domácí přístroje – pračka myčka, televizor, sporák, trouby apod.)

 • Pojištění nákladů na náhradní ubytování v souvislosti s živelní událostí

 • Pojištění „úniku vody“– vodné, stočné

 • Pojištění desinfekčních a desinsekčních nákladů – náhlá nepředvídatelná událost, nouzová situace

 • Pojištění potrubí a rozvodů

 • Pojištění strojů – soubor výtahů vč. strojoven, soub. technologií kotelen a systému TUV

 • Pojištění elektroniky 

V případě odcizení a vandalismu musí být událost šetřena policií ČR. Dále bylo s pojišťovnou dohodnuto, že při uzavření nové smlouvy na pojištění domácnosti bude pojištěnému poskytnuta 30 % sleva z výše pojistného.

Jak postupovat při vzniku pojistné události?

Je třeba kontaktovat příslušného bytového technika správy družstva a předat mu potřebné dokumenty (fotografie, zápis od policie aj.), který následně pojistnou událost s pojišťovnou vyřídí. Pouze domy společenství vlastníků, které nemají ve smlouvě o správě s družstvem technickou část, si musí pojistnou událost nahlásit na pojišťovnu sami (lze elektronicky).

VŠEOBECNÉ 

V případě zájmu o cenovou nabídku na správu, obdržím informaci o všem, co bychom v případě uzavření smlouvy o spolupráci platili?

Ano, cenová nabídka bude obsahovat rozsah poskytovaných služeb a cenu. Bližsí ifnorace můžeme poskytnout mailem či na domluvené osobní schůzce s vedoucími pracovníky správy družstva.