Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

FAQ - Často kladené otázky

Úsek ředitele družstva – Oddělení správy a majetku

Co je nutné při převodu družstevního podílu?

Převod družstevního podílu se týká družstevních bytů, které nejsou ještě převedeny do vlastnictví člena, a vlastníkem je stále družstvo. Při tomto úkonu je nutné, aby byla předložena Smlouva o převodu družstevního podílu uzavřená mezi stávajícími členy družstva a nájemci bytu a nabyvateli.

Co je potřeba vyřídit po rozvodu manželství?

V tomto případě předloží písemnou dohodu ten z bývalých manželů (s ověřenými podpisy), kdo zůstane po rozvodu výlučným členem družstva a nájemcem bytu. Dále předloží pravomocný rozsudek o rozvodu, kterým dohoda nabývá účinnosti. Tyto záležitosti se vyřizují na referátu členských vztahů za osobní účasti.

Jaké změny musím hlásit neprodleně?

Nájemce bytu je povinen oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala.

Jak vyřeším na družstvu podnájem?

Přenechat do podnájmu družstevní byt, lze jen na základě písemného souhlasu družstva. Porušením této povinnosti se nájemce dopouští porušení zákona a stanov, které může být v konečném důsledku i důvodem k vyloučení z družstva. Podnájemní smlouva se uzavírá na formulářích družstva a překládá se na referát členských vztahů a dále ke schválení řediteli družstva, pověřeným představenstvo družstva.

Zdědil jsem byt, jak vyřídím na družstvu?

Změna se týká všech vlastníků a nájemců bytů, garáží, garážových stání. Při tomto úkonu je nutné, aby se na referát členských vztahů osobně dostavil dědic a předložil pravomocné Usnesení o dědictví k dané jednotce.

Jsem nový vlastník, musím to nahlásit na družstvu?

Ano, změna se týká všech vlastníků bytů, garáží, garážových stání. Při tomto úkonu je nutné, aby se na referát členských vztahů osobně dostavil nový vlastník a předložil Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí k dané jednotce.

Mohu se nechat zastoupit na členské schůzi samosprávy?

Zastupitelnost je možná na základě plné moci. Plná moc nemusí být ověřená a přikládá se k presenční listině.

Převedl jsem byt do vlastnictví a jsem stále členem družstva, mám chodit na členské schůze?

Vlastníci bytů chodí na schůze shromáždění vlastníků, které se konají současně s členskou schůzí nebo po jejím konání. Obě schůze mají stejné body programu.

Máme na samosprávě nefunkční výbor samosprávy, co máme dělat?

Členy výboru volí členská schůze příslušné samosprávy. Tudíž jenom ona má právo je i odvolat. Pokud výbor samosprávy není ochoten sám svolat alespoň jednou za rok členskou schůzi samosprávy, musí tak učinit na základě požadavku jedné třetiny všech členů samosprávy a to do jednoho měsíce od požadavku členskou schůzi svolat, viz Stanovy čl 49 odst. 3) a 4).

Členové výboru mohou i odstoupit z jakýchkoli důvodů sami, v tomto případě původní členové svolají schůzi a zvolí si nové členy výboru nebo správce.

Jak se dozvím, že na domě proběhne členská schůze?

Výbor samosprávy vyhotoví pozvánku a vyvěsí ji v domě nejméně 8 dnů před konáním členské schůze. Pokud má dům více vchodů, vyvěsí ji ve všech vchodech. Dle Stanov musí výbor samosprávy svolat členskou schůzi nejméně jedenkrát za rok a informovat členy o hospodaření (tvorba, čerpání, zůstatek a hospodářský výsledek předchozího roku) jejich domu.

Schůze není v uvedenou dobu usnášeníschopná, může proběhnout hned náhradní?

Tato situace je velmi častým jevem z důvodu nezájmu členů o dění v domě. Stanovy v čl. 48 proto obsahují ustanovení, že musí být svolána náhradní členská schůze obdobným způsobem jako shromáždění delegátů (čl. 36 stanov). Veškeré poučení o řádné a náhradní členské schůzi musí obsahovat pozvánka.

Jaké jsou náležitosti pozvánky na členskou schůzi?

Na pozvánce musí být uvedena firma a sídlo družstva, datum, místo a čas konání členské schůze, označení, zda se jedná o řádnou či náhradní členskou schůzi a program jednání v bodech. Obvykle je pozvánka opatřena podpisem předsedy a razítkem samosprávy.

Ekonomický úsek

Jaký je postup, když jsem neuhradil nájemné?

Pokud nájemce neuhradí měsíční nájemné ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení. Řeší se po dohodě splátkami, a pokud dluh trvá více, jak 3 měsíce obdrží uživatel upomínku s termínem k doplacení. Pokud nebude uhrazeno zašle družstvo předžalobní výzvu, která bude podkladem pro vymáhání soudní cestou. V každém případě se postupuje dle stanov SV nebo družstva a zákonných norem. V případě SV doporučuji dluhy řádně tímto způsobem ošetřovat, aby nedošlo k promlčení. Rovněž v současné době lze hlídat insolvenční řízení, kam lze pohledávky přihlašovat.

Kde je možno seznámit se s čerpáním a zůstatky DPZ a hospodařením našeho domu?

Jednou z povinností výboru samosprávy dle stanov je seznamovat členskou schůzi samosprávy s výsledky jejího hospodaření a to nejméně jednou ročně. To znamená, že na členské schůzi a schůzi shromáždění vlastníků jsou přítomni seznámeni výborem s položkovým čerpáním účtů a jejich zůstatků.

Výborům jsou tyto informace v písemné podobě zasílány správou družstva každé čtvrtletí.

V opodstatněných případech je možno nahlédnout do dokladů týkajících se příslušné samosprávy i na správě družstva. (SV dle stanov má povinnost schvalovat 1x ročně účetní uzávěrku. Informace o stavu fondu oprav poskytuje na základě písemného požadavku výbor SV nebo dle stanov.)

Jak se vypočítají osoboměsíce a k čemu slouží?

Osoboměsíce  jsou načtené osoby bydlící v bytě za zúčtovací období dle zákona o službách 67/2013 a 104/2015 Sb. pro výpočet nákladů, pokud je odsouhlasen parametr dle osob.

(příklady  leden – prosinec: 5 osob = 60 osob/rok ,  leden – březen: 3 osoby, duben –prosinec: 1 osoba = 18 osob/rok)

Proč má každý dům jinou cenu za studenou vodu ve vyúčtování zálohových plateb?

Odečtený součet spotřeb bytových vodoměrů není totožný s odečtenou spotřebou na fakturačním měřidle a můžě vykazovat odchylku až do výše 25%. Každý dům vykazuje jinou spotřebu a proto je vypočtená cena za m3 odlišná.

Výpočet: vyfakturovaný náklad se vydělí součtem odečtených hodnot na bytových vodoměrech = vypočtená cena za 1m3

Které položky z předpisu jsou zálohové a vyúčtují se mi jednou za rok?

Všechny položky uvedené v druhé části předpisu pod názvem zálohy na služby jsou následně předmětem ročního vyúčtování dle pravidel k tomu určených.

Ostatní položky – DPZ, pojištění a jiné mohou být součástí vyúčtování po dohodě nebo dle stanov SV, družstva. Tyto ostatní výpočty jsou pouze informativní.

Co je třeba uhradit před převodem bytu do osobního vlastnictví?

Doplatit zůstatek investičního úvěru na výstavbu bytového domu – splátky úvěru se bance ČSOB, a.s. hradí 2x ročně a to k 30. 6. a 31. 12. Termín platby pro uživatele je od konce ledna do 30. 4. a další pololetí od konce července do 31. 10.

Doplatit zůstatek úvěru (zápůjčky) na regeneraci bytového domu

Závazky z titulu užívání bytu – nájemné, vyúčtování služeb apod.

Lze provést mimořádnou splátku úvěru z banky či zápůjčky z prostředků družstva a jak postupovat?

Mimořádnou splátku úvěru z banky či zápůjčky z prostředků družstva lze provádět pouze ve dvou termínech, a to tak, že zůstatek k 30. 6. roku dle splátkového kalendáře musí být na účtu SBD Družba připsán nejpozději do 30. 4. roku a zůstatek k  31. 12. roku dle splátkového kalendáře nejpozději do 31. 10. roku.

Oddělení plánu, rozborů a předpisů Vám na vyžádání sdělí přesnou částku k úhradě včetně variabilního a specifického symbolu na základě osobního jednání či písemného požadavku.

Pokud je mimořádná splátka nutná z důvodu převodu bytu do osobního vlastnictví, je osvobozena od dalších poplatků. Pouze u úvěru, sjednaných u Komerční banky a.s. a u Sberbank CZ a.s., jsou účtovány sankční, či zpracovatelské poplatky. Výši těchto poplatků Vám sdělí oddělení financování a členských podílů.

U doplacení zůstatku úvěru (zápůjčky) z jiných důvodu je nutné postupovat dle Smlouvy o půjčce a uznání závazku.

V případě, že vlastník bytu chce byt v osobním vlastnictví prodat a má sjednaný úvěr či zápůjčku z prostředků družstva, je povinen zůstatek jistiny úvěru (zápůjčky) doplatit dle termínů, uvedených výše. Upozorňujeme, že úvěr (zápůjčka) pro vlastníka bytu je zajištěn směnkou, která bude vrácena pouze po uhrazení zůstatku. V případě, že vlastník neuhradí zůstatek, bude směnka uplatněna k vymáhání dlužné částky.

V případě převodu členských práv a povinností člena družstva, přechází závazek úvěru či zápůjčky na regeneraci na nového nájemce (§ 736 zákona č. 90/2012 Sb.) Mimořádná splátka úvěru není nutná, pokud se při převodu členských práv a povinností nedohodne jinak.

Co všechno je zahrnuto do pojištění domu?

Družstvo má na základě Rámcové pojistné smlouvy uzavřené mezi SČMBD a pojišťovnou Kooperativa a.s. sjednané od roku 2015 následující druhy pojištění:

  • Pojištění all risk – pro soubor obytných budov a ostatních staveb včetně stavebních součástí a příslušenství, pro vybrané technologie (výtahy, technologie kotelen, solární panely), pro soubor zásob a věcí movitých, pojištění na atmosférické srážky (déšť, sníh, led) a demoliční náklady z této pojistné události.
  • Pojištění odpovědnosti za újmu – vyplývající z vlastnictví bytového domu, pozemků a komunikací, pojištění za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků, odpovědnost za újmu nebo škodu způsobenou zaměstnanci družstva včetně regresů zdravotních pojišťoven pro zaměstnance.
  • Pojištění pro případ odcizení – (krádež s překonáním překážky a loupež) - soubor budov a staveb vč. stavebních součástí, soubor movitých věcí a zásob
  • Pojištění pro případ vandalismu a jiného poškození - krádež s překonáním překážky a loupež ) - soubor budov a staveb vč. stavebních součástí, soubor movitých věcí a zásob - poškození výtahů, technologie kotelen, solárních panelů, tepelných čerpadel, soubor opláštění budov- poškození ptactvem, hmyzem a hlodavci, poškození malbami, nástřiky, rytím nebo polepením vnější i vnitřní části budovy nebo stavby
  • Pojištění skel – skleněné výplně opláštění budov, výplně vstupních dveří, světlíky, skleněné stěny.
  • Pojištění nepřímého úderu blesku – ovládací prvky výtahů, společných komunikačních a televizních sítí, rozvodů a rozvodných skříní (nejsou pojištěny běžné domácí přístroje – pračka myčka, televizor, sporák, trouby apod.)
  • Pojištění nákladů na náhradní ubytování v souvislosti s živelní událostí
  • Pojištění „ úniku vody – vodné, stočné

V případě odcizení a vandalismu musí být událost šetřena policií ČR. Dále bylo s pojišťovnou dohodnuto, že při uzavření nové smlouvy na pojištění domácnosti bude pojištěnému poskytnuta 30 % sleva z výše pojistného.

Jak postupovat při vzniku pojistné události?

Je třeba kontaktovat příslušného bytového technika správy družstva a předat mu potřebné dokumenty (fotografie, zápis od policie aj.), který následně pojistnou událost s pojišťovnou vyřídí. Pouze domy společenství vlastníků, které nemají ve smlouvě o správě s družstvem technickou část, si musí pojistnou událost nahlásit na pojišťovnu sami (lze elektronicky).

Kde lze zjistit podrobnější údaje k jednotlivým druhům pojištění, všeobecné a dodatkové pojistné podmínky?

Vše je k nahlédnutí v sekci „Pojištění„ - pro přístup na dokumenty o pojištění je třeba požádat o přístupové údaje.