Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Činnost / předmět družstva

 1. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami a na správě a provozu objektů, které jsou ve vlastnictví družstva, členů družstva a jiných osob než členů družstva a na správě a hospodaření s ostatním majetkem družstva.
  Správou domu se rozumí:
  1. zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí technických sítí, a to tak, aby společné části budovy byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových prostor v domě,
  2. zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu včetně havarijní údržby,
  3. zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy,
  4. zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, výtahů, společného rozvodu televizního a rozhlasového signálu, sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů,
  5. zajišťování revizí a oprav domovní kotelny a výměníkové stanice,
  6. zajišťování prohlídek a čištění komínů,
  7. plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou ze zvláštních právních předpisů v souvislosti ke společným částem domu,
  8. zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a pozemku a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu.
 2. Předmětem činnosti družstva je zejména:
  1. zajišťování potřeb svých členů spočívající především v organizování přípravy a provádění údržby, oprav rekonstrukcí a modernizací bytových a nebytových objektů, popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor,
  2. přidělování bytů a nebytových prostor, uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (nebytových prostor) popřípadě jiných smluv souvisejících s jejich užíváním, zajištění plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva,
  3. ostatní činnost, spočívající především v provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytů a nebytových prostor, popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob a zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob,
  4. činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů (nebytových prostor) osobám, které nejsou členy družstva, realitní činnost a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, výroba a rozvod tepelné energie.