Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Ceník služeb

Ceník služeb na žádost člena nebo vlastníka jednotky

II. Obecné poplatky

 • Při platbách v hotovosti na pokladně družstva jsou vybírány manipulační poplatky a to:

do částky 5 000,- Kč poplatek Kč 40,- 

nad částku 5 001,- Kč poplatek Kč 47,- 

III. Poplatky za úkony na žádost člena

 • Přijetí člena 700,- Kč
 • Prodej stanov (cena včetně DPH) 35,- Kč
 • Při přidělení bytu – nebytového prostoru 1 000,- Kč
 • Při změně pravomocného rozhodnutí o přidělení bytu 1 000,- Kč
 • Za vypracování a evidenci smlouvy o převodu družstevního podílu na přímé příbuzné nebo sourozence 3 000,- Kč

(vybírá se od toho, kdo smlouvu předloží, převodce nebo nabyvatele)

 • Za vypracování a evidenci smlouvy o převodu družstevního podílu na cizí osobu 6 000,- Kč

(vybírá se od toho, kdo smlouvu předloží, převodce nebo nabyvatele)

 • Za vypracování nájemní smlouvy po převodu družstevního podílu na přímé příbuzné nebo sourozence 3 000,- Kč

(vybírá se od nového nájemce – nabyvatele)

 • Za vypracování nájemní smlouvy po převodu družstevního podílu na cizí osobu

(vybírá se od nového nájemce – nabyvatele) 6 000,- Kč

 • Při podání žádosti o pronájem nebytového prostoru, který družstvo přenechá občanovi nebo právnické osobě na dobu: 
 • určitou 3 000,- Kč
 • na dobu neurčitou 5 000,- Kč
 • Za udělení souhlasu s přenecháním družstevního bytu popř. jeho části na dobu určitou do podnájmu
 • za každý započatý kalendářní rok pro občana ČR a zemí EU 4 000,- Kč
 • za každý započatý kalendářní rok pro cizího státního příslušníka mimo EU 8 000,- Kč
 • Za udělení souhlasu s přenecháním družstevní garáže (garážového stání) po dobu určitou do podnájmu
 • za každý započatý kalendářní rok pro občana ČR a zemí EU 1 000,- Kč
 • za každý započatý kalendářní rok pro cizího státního příslušníka mimo EU 2 000,- Kč
 • Za vystavení souhlasu s podnikáním v družstevním prostoru 3 000,- Kč
 • Při podpisu smlouvy o převod bytu a garáže do vlastnictví člena družstva dle zvláštního zákona 
 • převod družstevního bytu 4 800,- Kč
 • převod družstevní garáže 3 500,- Kč

(v částce není zahrnut náklad za výmaz zástavního práva na katastrálním úřadu po splacení anuity)

 • Potvrzení pro žadatele o převod o budoucím převodu bytu do OV 500,- Kč
 • Za vystavení duplikátu parkovací karty 50,- Kč

IV. Poplatky za úkony na žádost vlastníka jednotky

 • Za vydání „Potvrzení o stavu pohledávek vlastníka dle § 1186 zákona č.89/2012 Sb.“ 300,- Kč
 •  Zaevidování změny vlastníka 300,- Kč
 • Úhrada za zpracování a potvrzení vinkulace pojistného plnění 500,- Kč

(úvěr nebo hypotéka vlastníka jednotky)

V. Společné poplatky za úkony na žádost člena nebo vlastníka jednotky

 • Poplatky stanovené v souvislosti s prováděním stavebních úprav v bytě (nebytovém prostoru)
 • při podání žádosti o souhlas s provedením stavebních úprav v bytě 1 500,- Kč
 • při podání žádosti o sloučení dvou bytů v jeden 500,- Kč
 • při předložení žádosti o rozdělení bytu 500,- Kč
 • Za zhotovení družstvem potvrzených kopií všech druhů dokumentů vydaných v originále družstvem nebo jeho právním předchůdcem, včetně členského průkazu (za list) 50,- Kč
 • Za vyhotovení všech druhů potvrzení, povolení, které je družstvo oprávněno vydat (za jedno potvrzení) 100,- Kč
 • Za vydání kopie PENB 200,- Kč
 • Vydání kopie dokumentů předpis, vyúčtování služeb včetně příloh, apod. (za list) 20,- Kč
 • Úhrada za předčasné splacení úvěru na regeneraci domu 1 000,- Kč

(V případě mimořádné splátky u SBERBANK a Komerční banky bude poplatek stanoven dle podmínek úvěrové smlouvy, poplatek se nevybírá při převodu bytu do osobního vlastnictví člena družstva)

 • Úhrada za tisk složenky na měsíční úhradu předpisu (za složenku), (včetně DPH) 10,- Kč

(V případě odeslání vytištěných složenek poštou je k ceně připočtena sazba za poštovní službu dle aktuálního ceníku České pošty)

 • Kopie prohlášení vlastníka 500,- Kč
 • Kopírování výkresové dokumentace (ceny včetně DPH)

A4 jednostranně 15,- Kč

A3 jednostranně 25,- Kč

 • Úhrada za prosté kopírování dokumentů (ceny včetně DPH)

A4 jednostranně 3,- Kč

A4 oboustranně 4,- Kč

A3 jednostranně 4,- Kč

A3 oboustranně 5,- Kč

Sazby jsou uvedené bez DPH (pokud není uvedeno jinak), k sazbě bude připočteno DPH dle zákona v platném znění. 

Poplatek bude zaokrouhlen na celé koruny nahoru.

Tento ceník byl schválen představenstvem družstva dne 4.10.2021