Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Ceník služeb

II.
Obecné poplatky

1) Při platbách v hotovosti a kartou na pokladně družstva jsou vybírány manipulační poplatky a to:
do částky 5 000,- Kč poplatek Kč 45,-
nad částku 5 001,- Kč poplatek Kč 52,-

III.
Poplatky za úkony na žádost člena

1) Přijetí člena 700,- Kč
2) Prodej stanov (cena včetně DPH) 35,- Kč
3) Při přidělení bytu – nebytového prostoru 1 000,- Kč-
4) Při změně pravomocného rozhodnutí o přidělení bytu 1 000,- Kč
5) Za vypracování a evidenci smlouvy o převodu družstevního podílu na přímé příbuzné nebo sourozence
(vybírá se od toho, kdo smlouvu předloží, převodce nebo nabyvatele)
3 000,- Kč
6) Za vypracování a evidenci smlouvy o převodu družstevního podílu na cizí osobu
(vybírá se od toho, kdo smlouvu předloží, převodce nebo nabyvatele)
6 000,- Kč
7) Za vypracování nájemní smlouvy po převodu družstevního podílu na přímé příbuzné nebo sourozence
(vybírá se od nového nájemce – nabyvatele)
3 000,- Kč
8) Za vypracování nájemní smlouvy po převodu družstevního podílu na cizí osobu
(vybírá se od nového nájemce – nabyvatele)
6 000,- Kč
9) Při podání žádosti o pronájem nebytového prostoru, který družstvo přenechá občanovi nebo právnické osobě na dobu:
      a) určitou 3 000,- Kč
      b) na dobu neurčitou 5 000,- Kč
10) Za udělení souhlasu s přenecháním družstevního bytu popř. jeho části na dobu určitou do podnájmu
      a) za každý započatý kalendářní rok pro občana ČR a zemí EU 4 000,- Kč
      b) za každý započatý kalendářní rok pro cizího státního příslušníka mimo EU 8 000,- Kč
11) Za udělení souhlasu s přenecháním družstevní garáže (garážového stání) po dobu určitou do podnájmu
      a) za každý započatý kalendářní rok pro občana ČR a zemí EU 1 000,- Kč
      b) za každý započatý kalendářní rok pro cizího státního příslušníka mimo EU 2 000,- Kč
12) Za vystavení souhlasu s podnikáním v družstevním prostoru 3 000,- Kč
13) Při podpisu smlouvy o převod bytu a garáže do vlastnictví člena družstva dle zvláštního zákona
(v částce není zahrnut náklad za výmaz zástavního práva na katastrálním úřadu po splacení anuity)
      a) převod družstevního bytu 5 734,- Kč
      b) převod družstevní garáže 4 182,- Kč
14) Potvrzení pro žadatele o převod o budoucím převodu bytu do OV 500,- Kč
15) Za vystavení duplikátu parkovací karty 50,- Kč

V.
Společné poplatky za úkony na žádost člena nebo vlastníka jednotky

1) Poplatky stanovené v souvislosti s prováděním stavebních úprav v bytě (nebytovém prostoru)
      a) při podání žádosti o souhlas s provedením stavebních úprav v bytě 1 500,- Kč
      b) při podání žádosti o sloučení dvou bytů v jeden 500,- Kč
      c) při předložení žádosti o rozdělení bytu 500,- Kč
      d) při podání žádosti o souhlas k provedení udržovacích stavebních prací v bytě 300,- Kč
2) Za zhotovení družstvem potvrzených kopií všech druhů dokumentů vydaných v originále družstvem nebo jeho právním předchůdcem, včetně členského průkazu (za list) 50,- Kč
3) Za vyhotovení všech druhů potvrzení, povolení, které je družstvo oprávněno vydat (za jedno potvrzení) 100,- Kč
4) Za vydání kopie PENB 200,- Kč
5) Vydání kopie dokumentů předpis, vyúčtování služeb včetně příloh, apod. (za list)
(výjimku má pouze ten vlastník a nájemce, který žádá o uvedené kopie za účelem doplnění žádosti o příspěvek na bydlení, při předložení vyplněné žádosti o příspěvek na bydlení)
20,- Kč
6) Úhrada za předčasné splacení úvěru na regeneraci domu
(V případě mimořádné splátky u SBERBANK a Komerční banky bude poplatek stanoven dle podmínek úvěrové smlouvy, poplatek se nevybírá při převodu bytu do osobního vlastnictví člena družstva)
1 000,- Kč
7) Úhrada za tisk složenky na měsíční úhradu předpisu (za složenku), (včetně DPH)
(V případě odeslání vytištěných složenek poštou je k ceně připočtena sazba za poštovní službu dle aktuálního ceníku České pošty)
10,- Kč
8) Kopie prohlášení vlastníka 500,- Kč
9) Kopírování výkresové dokumentace (ceny včetně DPH)
      A4 jednostranně 15,- Kč
      A3 jednostranně 25,- Kč
10) Úhrada za prosté kopírování dokumentů (ceny včetně DPH)
      A4 jednostranně 3,- Kč
      A4 oboustranně 4,- Kč
      A3 jednostranně 4,- Kč
      A3 oboustranně 5,- Kč
11) Za změnu předpisu mimo stanovený termín 1.7. roku včetně poštovného
(výjimku má pouze nový vlastník (při prodeji bytu, dědictví, darovací smlouvě) a nový člen družstva)
100,- Kč

VI.
Poplatky související s vymáháním pohledávek

1) Poplatek za vystavení upomínky 140,- Kč
2) Poplatek za sepsání splátkového kalendáře 280,- Kč
3) Poplatek za vystavení předžalobní upomínky 500,- Kč
4) Konzultace a právní služby v hodinové sazbě 600,- Kč

VII.
Poplatky za úkony na žádost statutárního zástupce spravovaného subjektu

Poplatky za úkony nad běžný rámec smlouvy o správě vykonávané na základě požadavku statutárního zástupce spravovaného subjektu.

1) Konzultace, metodické pokyny a odborné služby v hodinové sazbě 400,- Kč
2) Vypracování smlouvy na pronájem nebytového prostoru v hodinové sazbě 400,- Kč
3) Konzultace a právní služby v hodinové sazbě 600,- Kč
4) Zpracování zápisu změny v rejstříku společenství pro SV nebo v obchodním rejstříku pro BD
(kvalifikovaný právní úkon – vyvolá právní účinky, převzetí, příprava, komunikace s SV, pomoc při zpracování podkladů, event. další úkony v řízení u OR)
1 600,- Kč
5) Zpracování prvozápisu v rejstříku společenství pro SV nebo v obchodním rejstříku pro BD
(samostatné vypracování inteligentního formuláře, podání na RS)
800,- Kč
6) Zpracování zápisu změny v rejstříku společenství pro SV, kde je DRUŽBA již zapsaná v RS v angažmá 800,- Kč
7) Příprava návrhu stanov pro SV
(kvalifikovaný právní úkon – vyvolá právní účinky, zpracování připomínek, zpracování konečné verze)
1 800,- Kč
8) Stanovy pro ustavující shromáždění
(kvalifikovaný právní úkon – vyvolá právní účinky)
900,- Kč
9) Zpracování návrhu na zápis změny stanov do veřejného rejstříku 800,- Kč
10) Kopie prohlášení vlastníka 500,- Kč
11) Domovní řád originál, velký formát v laminovací fólii 50,- Kč
12) Kopírování výkresové dokumentace (ceny včetně DPH)
      A4 jednostranně 15,- Kč
      A3 jednostranně 25,- Kč
13) Úhrada za prosté kopírování dokumentů (ceny včetně DPH)
      A4 jednostranně 3,- Kč
      A4 oboustranně 4,- Kč
      A3 jednostranně 4,- Kč
      A3 oboustranně 5,- Kč
14) Za změnu předpisu pro jednotlivce mimo stanovený termín 1.7. roku včetně poštovného
(výjimku má pouze nový vlastník (při prodeji bytu, dědictví, darovací smlouvě))
100,- Kč
V případě změny pro celý objekt SV nebo BD bude fakturovaná cena v hodinové sazbě
Současně uhradí společenství vlastníků poštovné za zaslání předpisů obyčejnou poštou.
400,- Kč
15) Za vyplnění ratingu pro banku nebo stavební spořitelnu v hodinové sazbě 400,- Kč
16) Za vypracování „Oznámení o zvýšení ceny nájmu o inflaci ke smlouvě o nájmu nebytových nebo společných prostor domu“, pokud není za zprávu nebytového prostoru vybírán pravidelní správní poplatek dle smlouvy o zajišťování správy domu 200,- Kč
17) Za odeslání „Poštovní datové zprávy“ z datové schránky družstva (cena včetně DPH) 10,- Kč

Sazby jsou uvedené bez DPH (pokud není uvedeno jinak), k sazbě bude připočteno DPH dle zákona v platném znění. Poplatek bude zaokrouhlen na celé koruny nahoru.

Tento ceník byl schválen představenstvem družstva dne 4.10.2021 a dodatky č. 1 ze dne 30.5.2022, č. 2 ze dne 30.6.2022, č. 3 ze den 19.12.2022 a č. 4 ze den 17.2.2023.