Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Převod družstevního podílu

Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky pro vznik členství v družstvu dle stanov družstva.

Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, jestliže ve smlouvě není uveden odkladný účinek.

Podle ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.

Smlouva o převodu družstevního podílu může být podaná na našem nebo vlastním tiskopise.

Smlouvu, která není na našem tiskopise, lze podat pouze na podatelně či zaslat poštou na adresu družstva.

Náš tiskopis převezmeme v úřední dny v kanceláři referátu členských vztahů v druhém patře, nebo na podatelně družstva.

Součástí tiskopisu je potvrzení z účtáren:

  • 1. poschodí oddělení plánů, rozborů a předpisů - paní Holečková nebo Šilberská,
  • 4. poschodí oddělení financování a členksých podílů - pí Sombergová,
  • 4.poschodí oddělení nájmu a vyúčtování služeb

Pokud bude smlouva o převodu družstevního podílu předkládána na referátu členských vztahů, je třeba, aby převodci a nabyvatelé podepisovali smlouvu současně.

K ověření totožnosti se předkládají platné OP.

Poplatek za převod družstevního podílu činí mezi rodinnými příslušníky 3.000 Kč bez DPH a za vypracování nájemní smlouvy 3.000 Kč bez DPH, u ostatních je poplatek podle usnesení shromáždění PSBD č. 312/44 ze dne 4. 10. 2021  stanoven na částky 6.000 Kč bez DPH převodce a 6.000 Kč bez DPH nabyvatel.

Nový nájemce družstevního bytu vyplní dotazník nového člena družstva (PDF / DOC).

Nájemní smlouva bude připravena k podpisu do 7 dnů od předložení smlouvy o převodu. Při podpisu je třeba předložit platný OP k ověření totožnosti.

Naše tiskopisy:

Více informací:
Hana Mahovská, referát členských vztahů, 541 615 216, mahovska@druzba-sbd.cz