Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Historie

Obchodní firma: DRUŽBA, stavební bytové družstvo
Brno, Kapucínské nám. 100/6
Datum zápisu: 6. června 1959
Právní forma: Družstvo
Nejvyšší orgán: Shromáždění delegátů
Statutární orgán: Představenstvo (předseda, místopředseda, 5 členů představenstva a ředitel družstva)
Dalčí orgány: Kontrolní komise, členská schůze samosprávy a výbor samosprávy
Členský vklad: 3.200 Kč
Základní kapitál: 1.363.700 Kč

Družstvo bylo ustanoveno v Brně dne 10. 6. 1959 rozhodnutím ustavující členské schůze družstva. Tato schůze se konala dne 22. 5. 1959, dále bylo schváleno radou Městského Národního výboru.

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté dne 30. 11. 1992 na shromáždění delegátů, přizpůsobené úpravě družstva podle § 765 odst. 1 obchodního zákoníku a § 9 odst. 6 písm. a) zákona č. 42/1992 Sb. Dne 18. 6. 2001 schválilo shromáždění delegátů nové stanovy družstva.

Do roku 1992 darovali obce družstvu pozemky, kde DRUŽBA vystavovala své domy. Krajské orgány rozhodovali o přidělení pozemku, jejich počtu i místu stavby.

Družstevní domy byly financovány:

  • z 1/3  náklady členů,
  • z 1/3 státní příspěvek a
  • z 1/3 úvěrová pomoc (na 30-40 let), kterou splácí členové družstva (anuita).

Po splacení anuity může člen družstva požádat o převod družstevního bytu do vlastnictví. Pozemek však není předmětem převodu. Některé pozemky družstvo zatím nevlastní. Platí za tyto pozemky však daně i za vlastníky, dokud není celá nemovitost převedena do vlastnictví.

DRUŽBA, stavební bytové družstvo, patří z pohledu počtu spravovaných jednotek mezi nejvýznamnější družstva v České republice zabývající se správou bytů a nebytových prostor poskytováním služeb s nimi spojených. Družstvo má mnohaletou tradici a zkušenost v oblasti družstevního podnikání.

Hlavní činnost družstva je zaměřena zejména na správu bytových objektů a nebytových prostor.

Činnost družstva a strategie hospodaření je v současné době podstatně ovlivněna změnami vlastnických práv k jednotkám, resp. jejich přechodu z družstva na jednotlivé uživatele bytů, garáží a dále právními normami týkajícími se výstavby nových bytových objektů

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky byty, hospodařit s nimi a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. (dále jen zákon) i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů.

Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva, pokud není dále uvedeno jinak.

Družstvo je obchodní korporací.

V současné době DRUŽBA, stavební bytové družstvo spravuje cca 14 000 objektů (bytů) v městských částech Brna: Štýřice, Kohoutovice, Bohunice, Nový a Starý Lískovec, Slatina, Líšeň, Medlánky, Řečkovice, Jundrov, Komín, Chrlice a nejen Brna, ale také Modřice.