Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Ekonomický úsek

       

21. 6. 2024

Dohody o provedení práce od 1.7.2024­

Od 1.7.2024 se upravuje oznamovací povinnost zaměstnavatele. Zaměstnavatel bude povinen ohlásit příslušné územní správě sociálního zabezpečení všechny zaměstnance, činné na základě dohody o provedení práce.

Všechny dohody uzavřené od tohoto data, musí být doloženy na začátku pracovního úkolu. Pokud dohodu doložíte na konci sjednaného období, nebude možné ji zpracovat (tzn. že dohoda se začátkem pracovního úkolu např. v červenci, musí být doložena na začátku měsíce července).  Dohody nelze uzavírat zpětně.   Doklady předané ke zpracování musí být úplné a kompletní...                                                                    

 

15. 5. 2024

Výplata odměn členům výboru SA za 1. pololetí 2024­

v příloze Vám zasíláme formulář k rozdělení odměn členům výboru Vaší samosprávy za 1. pololetí 2024. Poskytování odměn členům výborů samospráv upravuje OS č. 10/2016, část B).

Odměna člena výboru vyšší jak 3 999,- Kč podléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění; zaměstnanec=funkcionář 11% , zaměstnavatel 33,8%. Upozorňujeme Vás na nutnost aktualizovat evidenci funkcionářů u zdravotních pojišťoven a kategorii pojištěnce v případě změn.

Upozorňujeme, že vyplněná tabulka vč. příloh, je podmínkou k vyplacení odměn.

 

4. 4. 2024

Informace ke změně předpisu od 7/2024­

- pro Společenství vlastníků

- pro Samosprávy

23. 12. 2023

Změna sazeb DPH od 1.1.2024­

Na základě novely Zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) dochází od 1.1.2024 k některým změnám, které se týkají i správy objektů. Základní změnou této novely je, že se nahrazuje doposud první snížená sazba DPH (15 %) a druhá snížená sazba DPH (10 %) nově jednotnou sníženou sazbou DPH ve výši 12 %. 

Další změnou zákona je přeřazení některých činností do jiných sazeb.

Co se týká bytových domů se dotkne změna např. úklidových prací, které dosud podléhaly sazbě 10 % a nově budou podléhat základní sazbě ve výši 21 %.

4. 12. 2023

změna daně z nemovitých věcí­

Vládní konsolidační balíček platný od 1.1.2024 – změna daně z nemovitých věcí

V rámci snižování schodku státního rozpočtu byl schválen Poslaneckou sněmovnou i Senátem a nakonec podepsán i prezidentem republiky vládní konsolidační balíček včetně pozměňovacích návrhů platný od 1.1.2024.

Jednou z mnoha změn je navýšení daně z nemovitých věcí v roce 2024 na cca 1,8násobek roku 2023 a zavedení valorizačního mechanismu od roku 2025, kdy by se měla daň z nemovitých věcí pravidelně valorizovat.

Pokud se nezmění předmět daně z nemovitých věcí, nemusí se podávat nové daňové přiznání, finanční úřad opraví koeficienty a sazby daně podle platného znění zákona č. 338/1992 Sb.

Položka předpisu „Daň z nemovitých věcí“ bude od 1.1.2024 u nájemců družstevních prostor upravena dle rozhodnutí představenstva družstva.

30. 11. 2023

Změna předpisu od 1. 1. 2024­

Upozorňujeme uživatele bytů a garáží, že s platností od 1. 1. 2024 budou v předpisu nájemného (u nájemců) a předpisu příspěvku na správu domu (u vlastníků) a záloh na služby poskytované s užíváním bytů provedeny tyto změny:

-         ukončení splátek anuit, které byly doplaceny v plné výši v průběhu 2. pololetí roku 2023

-         ukončení (zahájení) splácení zápůjček poskytnutých z prostředků družstva

-         ukončení (zahájení) splácení úvěrů od bank v souladu s jejich splátkovým kalendářem

-         úprava položky DPZ-základní platba dle usnesení členské schůze samosprávy a shromáždění vlastníků 

-      navýšení položky daně z nemovitých věcí u družstevních bytů a garáží dle dostupných informací na 1,8 násobek roku 2023 v návaznosti na schválená vládní opatření pro rok 2024

-      změna zálohových plateb na služby z individuálních důvodů (např. převod družstevního podílu, nový vlastník bytu, změna počtu osob apod.)

-          změna zálohových plateb služeb z důvodu usnesení členských schůzí samosprávy a shromáždění vlastníků

-          případné další změny dle pokynů výborů samospráv a shromáždění vlastníků.

9. 10. 2023

Změna ve vyúčtování služeb od roku 2024­

Vážení předsedové SV a SA a správci na SA,

abychom při zpracování vyúčtování služeb co nejlépe vyhověli zákonům č. 67/2013 Sb. a č. 89/2012 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 366/2013 Sb. rozhodli jsme se od zúčtovacího období roku 2024 do vyúčtování zahrnout také položky „Smluvní odměna správci“ a „Odměna statutárního orgánu – správce“. Tyto položky předpisu budou od 1.1.2024 zahrnuty mezi zálohové položky.

U obou dvou, do vyúčtování nově zahrnutých položek, bude výsledek vyúčtování vždy 0,- Kč, jelikož náklady na položky se rovnají předepsaným zálohám, nicméně zákon č. 89/2012 Sb. a navazující nařízení vlády č. 366/2013 Sb. ve svých ustanoveních s vyúčtováním těchto položek počítají. Z pohledu vyúčtování jde tedy jen o formální záležitost, která nebude mít na výsledek vyúčtování žádný vliv.

15. 11. 2022

Informace o změnách stavu pojištění k 1.1.2023­

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu

Aktuální znění Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 dle Dodatku č. 3 na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu (dále RPS) platné od 1. 1. 2020 bude od 1. 1. 2023 nahrazeno novým zněním dle Dodatku č. 4.

Nové podmínky reagují především na zásadní změny v cenách materiálu a stavebních prací a mění výpočtová kritéria pro stanovení nových cen pojištěného majetku. Tyto změny také zohledňují inflační vlivy odrážející se v rostoucích nákladech pojistitele na pojistná plnění.

13. 6. 2022

Oznámení pro bytové domy družstva­

 Představenstvo družstva rozhodlo usnesením č. 431/55 ze dne 8.6.2022 o navýšení odměny za výkon profesního správce nahrazujícího výbor samosprávy (týká se domů, kde nebyla ustavena samospráva a výkon samosprávy musí zajišťovat družstvo). Tato úprava předpisu bude platná  od 1.7.2022 ve výši 165,- Kč/byt a 45,- Kč/garáž bez DPH.

Současná cena za výkon správce v domech družstva již neodpovídá skutečným nákladům, vynaloženým k této odborné činnosti (navýšení mzdy, vyšší ceny pohonných hmot, kancelářských potřeb atd.).

 

Jarmila Drmolová
vedoucí oddělení plánu, rozborů a předpisu

 

 

24. 3. 2021

VYÚČTOVÁNÍ PŘI PŘEVODU JEDNOTKY DLE ZÁKONA č. 163/2020 Sb.­

V případě převodu jednotky v průběhu zúčtovacího období nebude vyhotoveno zvláštní vyúčtování k okamžiku převodu, vyúčtování proběhne v obvyklém termínu s tím, že osobou povinnou k úhradě nedoplatku je nabyvatel, stejně tak je nabyvatel osobou oprávněnou pro vyplacení přeplatku.  

19. 2. 2021

Vyúčtování poskytovaných služeb za rok 2020 ­

Informujeme Vás, že vyplacení přeplatku z vyúčtování  služeb  „SLOŽENKOU“  bude zpoplatněno dle ceníku Poštovní spořitelny, která přeplatkové složenky zpracovává. Přeplatek bude ponížen o sazbu dle ceníku.

Po obdržení formuláře vyúčtování můžete provést změnu vyplacení (netýká se uživatelů platících inkasní platnou z České spořitelny, kterým je automaticky pravidelně přeplatek odesílán na účet) Kontakt na účetní domu je ve formuláři vyúčtování uveden.

21. 1. 2020

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu rok 2020 - 2024­

Od 1. 1. 2020 vstupuje Dodatkem č. 3 v platnost nové znění Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu (dále jen RPS). Nové znění RPS přináší na základě uskutečněného výběrového řízení na pojistitele řadu změn, které dále zlepšují a zkvalitňují pojistnou ochranu bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Tyto mimořádně výhodné podmínky představují nejlepší a nejkomplexnější ucelenou nabídku pojištění bytového fondu na trhu.  RPS SČMBD je tak i nadále z hlediska kvality, rozsahu i ceny pojištění unikátní řešení, které nemá na pojišťovacím trhu konkurenci.  

18. 1. 2018

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ­

Od 1. 1. 2018 platí aktualizace Rámcové pojistné smlouvy
č. 7720613510 ve znění dodatku č. 2.

11. 8. 2017

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ­

S platností od 1. 7. 2017 mají všechny bytové domy a domy společenství uzavřeno pojištění hasicích přístrojů a veškerého hasicího vybavení domu.

1. 6. 2016

Distribuce předpisu nájemného­

V návaznosti na zvyšující se náklady standardních služeb České pošty s.p. bude předpis nájemného od 1.7.2016 distribuován prostřednictvím služby POSTSERVIS. Cílem jeznačná úspora nákladů, jenž při využití této služby dosahuje 55%, přičemž finální distribuci garantuje Česká pošta s.p. tradičním způsobem poštovních doručovatelů (pošťáků).

24. 4. 2016

Informace pro budoucí vlastníky jednotky­

Po vložení „Smlouvy o převodu družstevního bytu (garáže) do vlastnictví člena družstva“, do katastru nemovitostí vyplývají pro „budoucího“ vlastníka následující skutečnosti ...

16. 5. 2008

Sdělení pro nové plátce prostřednictvím SIPO­

Upozorňujeme všechny nové zájemce o měsíční platby ekonomicky oprávněných nákladů a záloh na služby (nájemné) prostřednictvím SIPO, že v případech kdy dosáhne podíl vlastníků ...