Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Oznámení počtu osob

Formulář pro změnu počtu osob - vlastník i nájmce (PDF / DOC)

Družstevní domy

Při změně počtu osob v domech ve vlastnictví družstva odevzdá či zašle vyplněný formulář na oddělení správy bytového domu. Po předložení tohoto formuláře bude provedena změna v evidenci a změna úhrady měsíčního předpisu záloh, a to následující měsíc po doručení.

Společenství vlastníků

Změna v počtu osob družstevník – nájemce 
Vyplněný formulář doručíte osobně, zašlete poštou na adresu družstva, případně e-mailem na referát členských vztahů. Po předložení tohoto formuláře bude provedena změna v evidenci. Změna v předpisu bude provedena dle pokynů výboru SV.

Změna v počtu osob vlastník ve společenství vlastníků 
Vyplněný formulář doručí výbor SV osobně, zašle poštou na adresu družstva, případně
e-mailem na referát členských vztahů. Po předložení tohoto formuláře bude provedena změna v evidenci. Změna v předpisu bude provedena dle pokynů výboru SV.

Za společenství vlastníků oznámení o počtu osob předkládá osoba odpovědná za správu domu (výbor SV, předseda SV). Předpis bude změněn následující měsíc po oznámení.


Pojmy, týkající se počtů osob a užívání Vašeho bytu:

1) Evidenční počet osob

Tento údaj je uveden v:

 - „Předpisu nájemného a záloh na služby poskytované s užíváním bytupro nájemce,

- a Příspěvku na správu domu a pozemku a záloh na služby poskytované s užíváním bytu pro vlastníky.

Každý uživatel bytu má povinnost v návaznosti na NOZ oznámit bez odkladu osobě odpovědné za správu domu změnu počtu osob. V domě společenství vlastníků je osobou pověřenou za správu zvolený orgán společenství (výbor SV, předseda SV).Pokud bydlí osoba v bytě v souhrnu nejméně 3 měsíce v jednom kalendářním roce, jedná se již o osobu, za kterou je nutné uhradit příslušné náklady za společné služby.

2) Osoboměsíce

jsou údaje, potřebné k vyúčtování společných služeb za uplynulý kalendářní rok. Pro stanovení nových zálohových plateb k 1. 7. příslušného roku se tento údaj v družstevních domech (příp. i v domech SV) používá k výpočtu zálohy na společné služby (úklid, společná elektřina, výtah). U domů, kde jsou společné služby stanoveny dle m2, není evidence osoboměsíců vedena.

V rámci výše uvedeného bychom Vás chtěli upozornit, že často tyto dva údaje nejsou v souladu, což má vliv na stanovení předpisu. Je proto nutné, aby každý nájemce i vlastník bytu ohlásil změnu počtu osob na referátu členských vztahů.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte:

Oddělení správy bytového fondu:

referent pro agendu vlastníků: Květoslava Matuštíková, 541 615 217, matustikova@druzba-sbd.cz

referent pro adendu družstevníků – nájemci: Hana Mahovská, 541 615 216, mahovska@druzba-sbd.cz

Oddělení plánu, rozborů a předpisů:

Hana Holečková, 541 615 239, holeckova@druzba-sbd.cz

Věra Šilberská, 541 615 239, silberska@druzba-sbd.cz