Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Změny v právní úpravě společenství vlastníků jednotek po 30. 6. 2020

S účinností zákona č. 33/2020 Sb. a zákona č. 163/2020 Sb. došlo ke změnám právní úpravy společenství vlastníků v OZ a ZOK.

Nová ustanovení jsou pro společenství vlastníků přínosná, odstraňují dosavadní právní nejistotu přesnějším vymezením práv a povinností členů společenství a statutárnímu orgánu umožňují efektivnější výkon správy domu.

Zákon společenstvím neukládá společenstvím povinnost zapracovat změny do stanov s tím, že pokud budou ve stanovách ustanovení v rozporu se stávající právní úpravou, jsou nadále považována za neplatná a platí zákonná ustanovení.

Doporučujeme společenstvím, aby o výše uvedených změnách členy společenství alespoň informovala na shromážděních.

Nejlepším řešením by bylo přijetí změny stanov v plném znění.

Tímto zejména apelujeme zejména na společenství, která ještě nesplnila zákonnou povinnost přizpůsobit stanovy novému občanskému zákoníku k 31. 12. 2016.

Do nových stanov je vhodné zapracovat také stanovení výše pokuty za prodlení s nepeněžitým plněním (§ 13 zákona č. 67/2013 Sb.), a to nižší sazbou než zákonem stanovenou 50,- Kč denně, aby ze strany vlastníků nedocházelo ke zneužívání tohoto ustanovení.

 

                                                                                                                  Mgr. Alena Zavřelová
                                                                                                                  vedoucí oddělení správy a majetku