Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

ZÁVAŽNÉ PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ ZE STRANY VLASTNÍKA JEDNOTKY

Zákonný postup osoby odpovědné za správu domu v případě, že vlastník jednotky-člen společenství vlastníků porušuje povinnosti dané Občanským zákoníkem, Stanovami společenství vlastníků a Domovním řádem a to způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek.

Pro úspěšné právní kroky je třeba zajistit dostatek důkazů pro případ správního a soudního řízení tj.:

shromažďovat a zapisovat přesné údaje o incidentech (doložit záznamy kamerového systému, výjezdy PČR, zajistit svědky),

podat podnět na šetření přestupkovou komisí ÚMČ (úřad městské části).

V podnětu, aby mohlo být řádně zahájeno přestupkové řízení, musí být uveden konkrétní popis skutečností, tedy kým, kdy a kde došlo k protiprávnímu jednání, odvolat se na svědky (musí být uveden jmenný seznam svědků), na případné výjezdy PČR či na záznamy kamerového systému.

Je třeba počítat s tím, přestupkové řízení je konfrontační, což znamená za účasti všech.

Další postup podle § 1184 Občanského zákoníku (udělení výstrahy a podání žaloby na prodej jednotky) je třeba schválit na shromáždění společenství vlastníků.

S podáním žaloby musí vyslovit souhlas většina všech vlastníků v domě.

Další postup doporučuji v zastoupení advokátem, neboť jde o právní úkon vyvolávající právní účinky, který musí splňovat všechny zákonné náležitosti.

Udělení výstrahy podle §1184 Občanského zákoníku.

Náležitosti výstrahy podle § 1184 Občanského zákoníku:

o   musí být písemná

o   musí být  uvedeny konkrétního důvody výstrahy (podrobný či konkrétní popis porušování povinností)

o   musí obsahovat výzvu k nápravě a lhůtu k provedení nápravy

o   musí obsahovat upozornění na možnost podání návrhu na prodej jednotky

o   výstrahu je nutné zaslat či předat takovým způsobem, aby byl průkazný doklad o zaslání a doručení výstrahy pro příp. soudní spor (nejlépe doporučeně do vlastních rukou).

Podání žaloby podle §1184 Občanského zákoníku.

Pokud vlastník na výstrahu nereaguje a dále pokračuje v porušování povinností, je možné využít nashromážděné důkazy a přistoupit k podání žalobního návrhu na nařízení prodeje jednotky dotyčného vlastníka.

 

                                                                                                                Mgr. Alena Zavřelová
                                                                                                                vedoucí oddělení správy a majetku
                                                                                                                vedoucí právního referátu