Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Zápis skutečného majitele do evidence

 

Zápis skutečného majitele do evidence

Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku zapsat svého skutečného majitele.

Tuto povinnost musí splnit právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku do 1. ledna 2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně společenství vlastníků) musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

Rejstříkový zákon (tj. zákon č. 304/2013 Sb.) ani žádný jiný zákon v současné době za neprovedení zápisu skutečného majitele nestanoví žádné přímé sankce.

Za stav zápisu je v plném rozsahu odpovědná příslušná právnická osoba. Rejstříkový soud návrh na zápis údajů zkoumá jen z formálních hledisek, nezkoumá věcnou správnost údajů ani míru, v jaké byly tyto údaje doloženy. Nekontroluje ani nevyzývá k opravě údaje, který je v rozporu se skutečným stavem.

Zápis skutečného majitele provádí buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář. Není-li zvolena možnost zápisu skutečného majitele prostřednictvím žádosti u notáře, je třeba využít formulář pro návrh na zápis. Tento formulář, který je možné vyplnit pouze elektronicky, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. ( https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular.)

Zápis skutečného majitele nepodléhá do 1. ledna 2019 soudnímu poplatku (srov. čl. XII změnového zákona č. 368/2016 Sb.). Po uplynutí této doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1000 Kč. Od poplatku nicméně budou i poté osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku (tedy i společenství vlastníků).

Údaje, které se mají o skutečném majiteli zapsat do evidence skutečných majitelů, plynou přímo ze zákona – viz § 118f rejstříkového zákona.

Zapisují se zejména informace identifikující skutečného majitele, jako jsou např. jeho jméno, datum narození či státní příslušnost. Dále je třeba zapsat údaje, které specifikují, na čem je pozice skutečného majitele založena.

Zapsané údaje mají odpovídat skutečnosti. Proto je třeba návrh na zápis změn podat vždy bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (§ 118e odst. 2 rejstříkového zákona). Není však třeba řešit změnu údajů, která je vyvolána změnou referenčních údajů v základním registru (§ 95 odst. 1 rejstříkového zákona). To v praxi znamená, že pokud si např. osoba změní jméno, dojde ke změně v základním registru, která se automaticky promítne i do evidence skutečných majitelů.

Formulář slouží jak pro návrh na prvozápis skutečného majitele, tak pro návrh změny údajů o skutečném majiteli či jeho výmaz. Formulář se vyplňuje přímo ve webovém rozhraní. Následně je možné jej stáhnout a buď zaslat rejstříkovému soudu v elektronické podobě, nebo jej lze vytisknout a zaslat rejstříkovému soudu v listinné podobě. Podpis navrhovatele na listinném návrhu musí být úředně ověřen.

Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, která návrh na zápis podává.

Vyplněný formulář je třeba adresovat místně příslušnému rejstříkovému soudu. Tím je krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud zapsané osoby (Krajský soud Husova).

Navrhovatelem na zápis (či změnu zápisu) údajů o skutečném majiteli může být pouze zapsaná osoba – tj. právnická osoba, která chce svého skutečného majitele zapsat.

V souladu s § 19 rejstříkového zákona je třeba k návrhu na zápis do evidence skutečných majitelů doložit listiny o skutečnostech, které mají být zapsány. V případě společenství vlastníků je pozice skutečného majitele zřejmá ze zápisu ve veřejném rejstříku či ze zakladatelského právního jednání právnické osoby. zpravidla postačí již samotný údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele, který bude snadno ověřitelný ze zápisu ve veřejném rejstříku.

 

Mgr. Alena Zavřelová - vedoucí odd. správy a majetku

zdroj web stránky MSČR