Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Výplata odměn členům výboru SA za 1. pololetí 2024

v příloze Vám zasíláme formulář k rozdělení odměn členům výboru Vaší samosprávy za 1. pololetí 2024. Poskytování odměn členům výborů samospráv upravuje OS č. 10/2016, část B).

Odměna člena výboru vyšší jak 3 999,- Kč podléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění; zaměstnanec=funkcionář 11% , zaměstnavatel 33,8%. Upozorňujeme Vás na nutnost aktualizovat evidenci funkcionářů u zdravotních pojišťoven a kategorii pojištěnce v případě změn.

Objem prostředků, který můžete rozdělit formou odměn za  1. pololetí 2024 zjistíte podle vzorce:

(součet „poplatku na SA/bez DPH/“ minus  součet odměn pod 4 000,- Kč) : 1,338. Podle  tohoto výpočtu  bude správou družstva provedena i kontrola  a případná  úprava  přiznaných odměn.  

Zdanění odměn funkcionářů je prováděno z hrubé mzdy. Sazba daně činí 15% ; v případě odměny do 4 000,- Kč a nepodepsaném daňovém prohlášení se jedná o srážkovou daň, v ostatních případech o daň zálohovou. 

Upozorňujeme všechny funkcionáře, že dle stanov družstva (čl. 69), musí výbor samosprávy svolat nejméně jednou za rok členskou schůzi samosprávy a informovat členy o hospodaření HS.
Pokud výbor samosprávy členskou schůzi nesvolá, může mu představenstvo družstva pozastavit odměny.

Formulář  „Rozdělení odměn členům výboru SA“ vyplňte přesně podle předtisku. Výplata odměny je možná pouze na účet funkcionáře. Odměny budou připsány na účet ve stanoveném výplatním termínu za červen tj. 12.7.2024.

Číslo účtu, na který mají být odměny zaslány uvádějte pouze u nových funkcionářů nebo pokud došlo ke změně účtu proti předchozímu období.

Poznámka: V  případě souběhu funkcionářské odměny a odměny z DPČ nebo DPP je výplata možná pouze na jeden účet zaměstnance. 

Návrh na rozdělení odměn členům výboru SA musí být opatřen razítkem a dvěma podpisy členů výboru SA.  Za správnost a úplnost vyplněných údajů odpovídá předkladatel .

Návrh na rozdělení odměn zašlete poštou nebo vhoďte do schránky družstva na Kapucínském nám. 6 nejpozději do 26.6.2024.  Návrhy  došlé po tomto  datu  budou dány k vyplacení až v termínu výplaty odměn za 2. pololetí 2024.

Žádáme Vás, aby s tímto dopisem byli seznámeni  všichni členové  výboru Vaší samosprávy.

S pozdravem 

Ing.Jan Totzauer - ředitel družstva

Vyřizuje: odd.personalistiky a mezd , tel. 541 615 106                                                       

Přílohy: formulář  „Rozdělení odměn"