Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Výplata odměn členům výboru SA za 2. pololetí 2023

v příloze Vám zasíláme formulář k rozdělení odměn členům výboru Vaší samosprávy za 1. pololetí 2023. Poskytování odměn členům výborů samospráv upravuje OS č. 10/2016, část B).

Odměna člena výboru vyšší jak 3 999,- Kč podléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění; zaměstnanec=funkcionář 11% , zaměstnavatel 33,8%. V návaznosti na nové funkční období výborů samospráv je potřeba aktualizovat evidenci funkcionářů pro zdravotní pojištění. Za tímto účelem vyplní všichni noví i „staronoví“ členové výboru přiloženou tabulku a doloží kategorii pojištěnce - viz. přiložené pokyny.

Upozorňujeme, že vyplněná tabulka vč. příloh, je podmínkou k vyplacení odměn.

Objem prostředků, který můžete rozdělit formou odměn za  1. pololetí 2023 zjistíte podle vzorce:

(součet „poplatku na SA/bez DPH/“ minus  součet odměn pod 4 000,- Kč) : 1,338. Podle  tohoto výpočtu  bude správou družstva provedena i kontrola  a případná  úprava  přiznaných odměn.  

Zdanění odměn funkcionářů je prováděno z hrubé mzdy. Sazba daně činí 15% ; v případě odměny do 4 000,- Kč a nepodepsaném daňovém prohlášení se jedná o srážkovou daň, v ostatních případech o daň zálohovou. 

Formulář  „Rozdělení odměn členům výboru SA“ vyplňte přesně podle předtisku. Výplata odměny je možná pouze na účet funkcionáře. Odměny budou připsány na účet ve stanoveném výplatním termínu, tj. 13.7.2023. 

Číslo účtu, na který mají být odměny zaslány, uvádějte pouze u nových funkcionářů nebo pokud došlo ke změně účtu proti předchozímu období. 

Poznámka: V  případě souběhu funkcionářské odměny a odměny z DPČ nebo DPP je výplata možná pouze na jeden účet zaměstnance. 

Návrh na rozdělení odměn členům výboru SA musí být opatřen razítkem a dvěma podpisy členů výboru SA.  Za správnost a úplnost vyplněných údajů odpovídá předkladatel .

Návrh na rozdělení odměn zašlete poštou nebo vhoďte do schránky družstva na Kapucínském nám. 6, nejpozději do 23. 6. 2023.  Návrhy  došlé po tomto  datu  budou dány k vyplacení až v termínu výplaty odměn za 2. pololetí 2023.

Žádáme Vás, aby s tímto dopisem byli seznámeni  všichni členové  výboru Vaší samosprávy.

S pozdravem 

Ing.Jan Totzauer - ředitel družstva

Vyřizuje: odd.personalistiky a mezd , tel. 541 615 210                                                         

Přílohy: formulář  „Rozdělení odměn"

Pokyny k evidenci členů výborů samospráv pro účely zdravotního pojištění

Odměny členů výborů samospráv, jejichž výše činí více než 3 999,- Kč , podléhají odvodu na sociální a zdravotní pojištění. 

Z pohledu zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění , je funkcionář družstva v měsíci výplaty odměn posuzován jako zaměstnanec, za kterého musí být v daném měsíci odvedeno  zdravotní pojištění alespoň ve výši 2 336,- Kč z minimálního vyměřovacího základu 17 300,- Kč, pokud zákon nestanoví jinak.

Minimální vyměřovací základ se nevztahuje na:

1. Nezaopatřené děti (dle zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).

2. Poživatele důchodu z důchodového pojištění (starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího).

3. Příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské dovolené a osoby na rodičovské dovolené.

4. Uchazeče o zaměstnání.

5. Osoby pečující o osoby , které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II., III. nebo IV.

6. Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku, nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

7. Osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, které si platí zálohy na zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ a zaměstnance, kterým je u hlavního zaměstnavatele odváděno měsíčně pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Poznámka: nejedná se o úplný výčet, ale pouze o nejčastější skupiny osob.

Aby družstvo mohlo splnit povinnosti uložené mu zákonem, potřebuje mít od členů výborů samospráv potřebné informace.

Jednotliví členové výboru vyplní přiloženou tabulku ve všech kolonkách a doloží kategorii pojištěnce:

Ad 1) Potvrzením o studiu.

Ad 2) Rozhodnutím ČSSZ o přiznání důchodu, poživatelé invalidního důchodu navíc ještě aktuálním potvrzením ČSSZ o pobírání důchodu (Poznámka: pokud jste již přiznání důchodu doložili dříve a tato skutečnost stále trvá, nemusíte přiznání znovu předkládat)

Ad 3) Čestným prohlášením s uvedením jména, příjmení a data narození dítěte.

Ad 4) Čestným prohlášením (nejedná se o osoby na mateřské dovolené a příjemce rodičovského příspěvku). Podmínka celodenní péče je splněna i v případě, že je dítě  umístěno v jeslích (MŠ) na dobu maximálně 4 hodin denně nebo dítě navštěvující ZŠ po dobu návštěvy školy.

Ad 5) OSVČ čestným prohlášením, zaměstnanec potvrzením zaměstnavatele (formuláře jsou k dispozici  na webových stránkách družstva www.druzba-sbd.cz).

Závěrem upozorňujeme, že veškeré změny oproti nahlášenému stavu jsou členové výboru  povinni družstvu neprodleně oznámit.

Zpracovalo: oddělení personalistiky a mezd