Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Výplata odměn členům výboru SA za 1. pololetí 2022

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

v příloze Vám zasíláme formulář k rozdělení odměn členům výboru Vaší samosprávy za 1. pololetí 2022. Poskytování odměn členům výborů samospráv upravuje OS č. 10/2016, část B).

Odměna člena výboru vyšší jak 3 499,- Kč podléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění; zaměstnanec=funkcionář 11% , zaměstnavatel 33,8%. Upozorňujeme Vás na nutnost aktualizovat evidenci funkcionářů u zdravotních pojišťoven a kategorii pojištěnce v případě změn.

Objem prostředků, který můžete rozdělit formou odměn za  1. pololetí 2022 zjistíte podle vzorce:

(součet „poplatku na SA/bez DPH/“ minus  součet odměn pod 3 500,- Kč) : 1,338. Podle  tohoto výpočtu  bude správou družstva provedena i kontrola  a případná  úprava  přiznaných odměn.  

Zdanění odměn funkcionářů je prováděno z  hrubé mzdy. Sazba daně činí 15% ; v případě odměny do 3 500,- Kč a nepodepsaném daňovém prohlášení se jedná o srážkovou daň, v ostatních případech o daň zálohovou.      

 Formulář  „Rozdělení odměn členům výboru SA“ vyplňte přesně podle předtisku. Výplata odměny je možná pouze na účet funkcionáře. Číslo účtu, na který mají být odměny zaslány uvádějte u nových funkcionářů nebo pokud došlo ke změně účtu proti předchozímu období. Odměny budou připsány na účet ve stanoveném výplatním termínu za červen tj. 13.7.2022. 

Poznámka: V  případě souběhu funkcionářské odměny a odměny z DPČ nebo DPP je výplata možná pouze na jeden účet zaměstnance. 

Návrh na rozdělení odměn členům výboru SA musí být opatřen razítkem a dvěma podpisy členů výboru SA.  Za správnost a úplnost vyplněných údajů odpovídá předkladatel .

Návrh na rozdělení odměn zašlete poštou nebo vhoďte do schránky družstva na Kapucínském nám. 6 nejpozději do 24.6.2022.  Návrhy  došlé po tomto  datu  budou zpracovány až v termínu za druhé pololetí 2022.

Žádáme Vás, aby s tímto dopisem byli seznámeni  všichni členové  výboru Vaší samosprávy.

S pozdravem 

Ing.Jan Totzauer - ředitel družstva

Vyřizuje: odd.personalistiky a mezd , tel. 541 615 209                                                         

Přílohy: formulář  „Rozdělení odměn"