Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Úsporný tarif - ENERGIE

 

Informace pro BD a SV

Úsporný tarif – energie

Dne 1. 8. 2022 podepsal prezident republiky novelu energetického zákona, kterou se zavádí  příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn a příspěvek na úhradu nákladů za teplo.

Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn a příspěvek na úhradu nákladů za teplo podle novely energetického zákon

Zákonem č. (zákon nebyl doposud zveřejněn ve Sbírce zákonů), kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zavádí:

A)     Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn = peněžní částka určená zákazníkovi na úhradu části jeho plateb za elektřinu nebo zemní plyn dodané obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem na odběrné místo zákazníka v domácnosti nebo zákazníka v domě s byty.

Zákazníkem v domě s byty se rozumí osoba odebírající elektřinu nebo zemní plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb podle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o službách“) nebo dodavatel tepelné energie, který není držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie

Maximální výše příspěvku na jednotlivé odběrné místo pro elektřinu nebo plyn zákazníka v domácnosti a na byt v domě s byty nesmí překročit 30 000 Kč za kalendářní rok nebo jeho stanovenou část.

B)      Příspěvek na úhradu nákladů za teplo = peněžní částka určená zákazníkovi na úhradu části jeho plateb za teplo dodané držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie do odběrného místa zákazníka v domácnosti v rodinném domě nebo zákazníka v domě s byty. Zákazníkem v domě s byty se rozumí osoba odebírající teplo pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb podle zákona o službách.

Maximální výše příspěvku nesmí překročit 30 000 Kč za kalendářní rok nebo jeho stanovenou část.

Zákazníkem v domě s byty je podle výše uvedených pravidel také bytové družstvo (BD) nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Oba příspěvky jsou v případě zákazníka v domě s byty určeny pro osoby užívající byty výhradně pro účely bydlení.

Pro účely různých typů sociální podpory, pomoci a dávek poskytovaných podle stanovených zákonů se příspěvky nepovažují za příjem. Na náklady kryté příspěvky se hledí jako by byly zaplaceny zákazníkem v domácnosti, resp. příjemcem služeb v domě s byty. 

Zákazník v domě s byty (BD a SVJ) má pro účel vytápění nebo společnou přípravu teplé vody pro byty v domě právo buď na zohlednění příspěvku A nebo na zohlednění příspěvku B! Byl-li mu pro daný dům zohledněn příspěvek A, nemá nárok na příspěvek B.

Povinnosti zákazníka v domě s byty – BD a SVJ

-          předat provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno jeho odběrné zařízení (příspěvek A), resp. držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, k jehož zařízení je připojeno jeho odběrné zařízení (příspěvek B), úplné a pravdivé údaje nezbytné pro zohlednění příspěvku ve stanoveném termínu, jinak právo na zohlednění příspěvku zaniká;

-          zohlednit příspěvek příjemci služeb nejpozději v nejbližším vyúčtování služeb jako mimořádnou zálohu uhrazenou příjemcem služeb, přičemž pro rozúčtování nákladů na služby podle zákona o službách se k zohledněnému příspěvku nepřihlíží;

-          předložit příjemci služeb vyúčtování, ze kterého je výše zohledněného příspěvku zřejmá.

Konkrétní podmínky pro poskytnutí příspěvků, tj. zejména kategorie odběrných míst zákazníků a výši příspěvků, termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi zákazníkem v domě s byty (BD, SVJ) a provozovatelem distribuční soustavy, resp. držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie aj. stanoví vláda svým nařízením.

Yvona Havránková - vedoucí Provozního úseku