Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

směrnice EU o energetické účinnosti EED

Důležitá informace předsedům SV a SA i správcům ohledně implementace směrnice EU o energetické účinnosti EED a z ní vyplývajících povinností.

Cílem této směrnice je snížení energetické zátěže jednotlivých zemí EU. K tomu mají sloužit tyto základní opatření: poskytování více informací o spotřebě, dálkové odečty přístrojů a větší zapojení uživatelů do celého procesu.

Ustanovení směrnice EU musely jednotlivé státy zapracovat do své legislativy. V ČR už byly v r. 2021 schváleny novely zákonů č.406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhlášky č.269/2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a letos novely zák. č.67/2013 o službách.

To jsou všechno důležité předpisy, kterými se řídí instalace měřidel, měření spotřeb a rozúčtování nákladů na služby. Tato opatření bohužel rozšíří již tak dost povinnosti pro společenství vlastníků i družstvo v této oblasti. V současnosti se čeká na zpracování prováděcích metodických pokynů od ministerstva pro místní rozvoj.

Hlavní změny se dotknou vyúčtování tepla a teplé vody, u kterého jsou nově stanoveny informační povinnosti vyplývající z vyhlášky č. 269/2015 Sb. v platném znění, § 6, písm. a) – p), které je poskytovatel služeb povinen opakovaně uvádět v rámci pravidelných vyúčtování nákladů.

Dále dle požadavků směrnice EU by měli být jednotliví příjemci služeb informováni o své spotřebě tepla a teplé vody 1 x za měsíc, účinnost novely zákona o službách č. 67/2013 Sb. se předpokládá od 1. 1. 2023. Jakou formou to bude, se zatím vedou diskuse.

Nová právní úprava vyžaduje od 1. 1. 2022 instalaci měřidel topných nákladů a vodoměrů na teplou vodu již jen s dálkovým odečtem. Dále bude nutné instalovat na domech datové sběrnice, které umožní odečty měřidel v bytech ve stanovených intervalech a dále umožní předávání údajů jednotlivým příjemcům služeb.

V případě, že nejsou na domech nainstalována měřidla topných nákladů a měřiče teplé vody s dálkovým odečtem je povinnost jejich instalace nejpozději do 31. 12. 2026. V těchto případech nevzniká, do doby instalace měřičů s dálkovými odečty, povinnost pravidelného měsíčního informování příjemců služeb o spotřebě tepla a teplé vody. Vyúčtování služeb však musí obsahovat informace uvedené ve vyhlášce č. 269/2015 Sb. v platném znění, § 6, písm. a) – p).

Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné, aby v průběhu t.r. uzavřelo společenství vlastníků a družstvo pro své domy smlouvu na odečty měřidel topných nákladů, vodoměrů teplé a současně studené vody a na vyúčtování ročních nákladů spotřeby tepla a spotřeby teplé vody (současně s vyúčtováním ročních nákladů spotřeby studené vody) v souladu s platnými právními předpisy s firmou, která na domě odečty měřidel topných nákladů a vyúčtování nákladů za spotřebu tepla pro vytápění provádí. Součástí nově uzavřené smlouvy s dodavatelem musí být také způsob pravidelného měsíčního zveřejňování informací pro jednotlivé příjemce služeb. Družstvo v současnosti jedná se všemi firmami, které provádí odečty a zpracovávají rozúčtování nákladů. Tyto firmy budou mít většinou své informační portály, přes které budou informace pro koncové uživatele přístupné. Ke sběru dat však budou potřebovat součinnost domů i uživatelů jednotek.

V případech, kdy jsou různí dodavatelé měřidel topných nákladů a vodoměrů, bude nezbytným krokem sladění těchto dodavatelů. 

Správa družstva bude průběžně předsedy SV a SA i správce informovat o vývoji v této oblasti.

 

V případě dotazů k uvedené problematice kontaktujte Provozní úsek - referát energetiky, tel. 541 615 233