Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Rozhodnutí mimo zasedání

 „Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.

V jiných případech lze mimo zasedání rozhodnout, pokud to připustí stanovy.

 „Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Neurčí-li stanovy delší lhůtu, platí, že lhůta činí patnáct dní.

K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

Statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl.“

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.“

Rozhodnutí mimo zasedání se tedy řídí striktními pravidly, která musí být dodržena, jinak
je usnesení napadnutelné.

Stanovy mohou určit okruh záležitostí, o kterých lze rozhodnout mimo zasedání i bez předchozího svolání shromáždění.

Při hlasování se má za to, že je přítomno 100% vlastníků.

Pokud se vlastník k předloženému návrhu nevyjádří, má se za to, že hlasoval proti přijetí usnesení.

Mezi vzory připojujeme

  • vzor hlasovací listiny, který se doručuje každému vlastníku zvlášť, uvede se na něm datum předložení a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník vyjádřit. Vlastník pak uvede příslušné identifikační údaje, tj. jméno, č. bytové jednotky, podíl, datum, kdy bylo učiněno hlasování a podpis.

  • vzor zápisu z usnesení mimo zasedání, který musí být vyhotoven a zveřejněn minimálně vyvěšením v domě.

Vzory naleznete zde