Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu rok 2020 - 2024

Od 1. 1. 2020 vstupuje Dodatkem č. 3 v platnost nové znění Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu (dále jen RPS). Nové znění RPS přináší na základě uskutečněného výběrového řízení na pojistitele řadu změn, které dále zlepšují a zkvalitňují pojistnou ochranu bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Tyto mimořádně výhodné podmínky představují nejlepší a nejkomplexnější ucelenou nabídku pojištění bytového fondu na trhu.  RPS SČMBD je tak i nadále z hlediska kvality, rozsahu i ceny pojištění unikátní řešení, které nemá na pojišťovacím trhu konkurenci.  

RPS přináší pro své uživatele i v dalším období nejvyšší standard kvality pojistné ochrany.  V době platnosti stávajícího znění RPS byla průběžně prováděna analýza sjednaného rozsahu krytí a nabízených druhů pojištění a sledována výše a struktura škodných událostí. Současně byly shromažďovány připomínky a požadavky jednotlivých členů. 

Na základě zjištěných poznatků a informací je v nové RPS obsažena řada pozitivních změn a úprav. Jejich přehled je shrnut na samostatném dokumentu dále.

Pojištění kromě všech pozitivních úprav i nadále obsahuje všechny dosud vyjednané výhodné podmínky:

 • Živelní pojištění je sjednáno v rozsahu All Risks.
 • Pojištění strojů a elektroniky vč. FVE; zjednodušení výpočtu pojistných částek pro vybrané technologie – pojištění na první riziko.
 • Pojištění škod způsobených sprejery.
 • Pojištění náhradního ubytování.
 • Pojištění nemajetkové újmy při ublížení na zdraví nebo při usmrcení a dále a pojištění duševní útrapy osoby blízké při zvlášť závažném ublížení na zdraví nebo při usmrcení.
 • Pojištění úniku vody v důsledku pojistné události.
 • Volba pojištění s 0 Kč spoluúčastí u majetkového pojištění, kde je možné po dodání patřičných podkladů využívat asistenční služby ze strany partnera pojistitele Global Assistance (House line).
 • Pojištění nákladů na demolici odvoz suti.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu z poskytování odborných služeb (profesní odpovědnost účetních), které pro BD vykonávající tuto činnost na základě smluv o správě s dalšími subjekty (SVJ apod.) vč. krytí pokut, penále a jiných sankcí uložených správním orgánem dle právního předpisu.
 • Připojištění věcí vlastních a cizích (věci nájemců, vlastníků aj) uložených ve společných prostorách domu jako např. kočárkárnách, kolárnách aj.
 • Připojištění škod způsobených sprejery.
 • Připojištění nepřímého úderu blesku.
 • Připojištění vyklování fasád ptáky.
 • Připojištění skel.
 • Pojištění odpovědnost orgánů SVJ a BD.
 • Možnost pojištění a připojištění nákladů spojených s desinsekcí a desinfekcí pojištěných objektů.
 • Sjednání pojištění "kybernetických rizik" v případě sjednání pojištění elektroniky.
 • Možnost pojištění nákladů v souvislosti s "výměnou poškozených trubek a rozvodů" v rozsahu ujednání RPS.
 • Generální souhlas pojistníka pro usnadnění vyřizování vinkulací.

a mnoho dalších.

Všechna aktuálně platné Přihlášky jsou účinné pouze do 31. 12. 2019!

Navazující nové Přihlášky, dle znění Dodatku č. 3 RPS, je nutné vyplnit a odevzdat na oddělení pojištění SČMBD nejpozději do konce tohoto roku.

Základní charakteristika pojistného programu:

Pojištěním v rozsahu All Risks jsou kryta všechna pojistná nebezpečí vyjma výslovně vyloučených. Tzn., že pojištění kryje všechny škody vzniklé na pojištěném majetku vyjma těch, které jsou výslovně vyloučeny v pojistných podmínkách případně v ujednáních RPS. Takto široký rozsah krytí je u pojištění bytových domů unikátní a velmi zvyšuje kvalitu pojištění.

Základní kvalitativní prvky pojištění, které byly vyjednány ve prospěch pojištěných BD/SVJ v minulých obdobích zůstávají ponechány. Jde zejména o:

Nízké sazby pojistného

 • Průměrná výše pojistných sazeb sjednaných v RPS je výrazně nižší než sazby nabízené standardně na pojišťovacím trhu v ČR.
 • Sazby jsou stanoveny pevně bez ohledu na míru rizikovosti s ohledem na umístění spravovaného majetku, což je výhodné zejména pro bytová družstva nebo SVJ, jejichž majetek se nachází v oblastech s vyšší mírou rizika vzniku katastrofálních škod, jakými jsou např. povodeň nebo záplava.
 • Vzhledem k uzavřené víceleté pojistné smlouvě je cena pojištění a podmínky garantovány až do roku 2024.

Slevy

 • Kromě nízkých sazeb pojištění je výsledná cena pojištění dále snížena o systém slev, který zahrnuje: množstevní slevy odečitatelné přímo v Přihlášce, dále výhodná bonifikace na základě škodného průběhu, slevy za propojištěnost atd.

Jednoduché stanovení pojistných částek a limitů plnění

 • Variabilita pojistných hodnot a eliminace podpojištění - RPS obsahuje stanovení minimálních pojistných částek a zaručuje rychlé a současně variabilní stanovení celkové pojistné částky; v případě takto stanovené pojistné hodnoty nebude pojišťovna uplatňovat podpojištění. 
 • Variantní, dostatečné limity plnění - V rámci RPS existuje možnost volby řady variant limitů plnění dle potřeb a požadavků bytových družstev a SVJ.

Přiměřené spoluúčasti

 • Přiměřené spoluúčasti - pro pojištění prostřednictvím RPS je možné využít variantní nabídky spoluúčastí pro jednotlivé předměty pojištění. Spoluúčasti jsou voleny od nejnižší možné  (0 Kč) až po standardně nabízené spoluúčasti. Jednou z nabízených variant je i spoluúčast v podobě integrální franšízy, která umožňuje po dosažení určité výše škody poskytnout pojistné plnění bez odpočtu spoluúčasti.

Dokumentace ke stažení ve formátu PDF zde.