Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Per rollam - aktualizováno

K §19 zák. č. 191/2020 Sb., účinného od 24.4.2020,  O některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru …

Rozhodování orgánů právnických osob -  členských schůzí a shromáždění vlastníků SVJ:

Ode dne ode dne 24.4.2020 mohou výše uvedené orgány rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (korespondenčně) nebo s využitím technických prostředků i v případech, kdy takový způso rozhodování není upraven ve stanovách (viz § 19 zákona č. 191/2020 Sb.).
Podmínky rozhodování určí statutární orgán, pokud dosud nejsou ve stanovách upraveny.

Výše uvedeným způsobem bude možno hlasovat až do doby, kdy budou trvat překážky, které znemožňují nebo podstatně znesnadňují běžný způsob rozhodování. Tyto překážky vyplývají z vládních opatření na základě krizového zákona, z opatření Ministerstva zdravotnictví nebo z opatření krajských hygienických stanic.
Pokud bude rozhodování zahájeno přede dnem skončení mimořádných opatření, dokončí se, za podmínek stanovených ve zmíněném zákoně. Rozhodnutí bude tedy platné, i když bude svolané rozhodování probíhat až v době skončení mimořádných opatření nebo pokud po skončení mimořádných opatření uplyne lhůta k vyjádření při korespondenčním hlasování.

Do 10.5.2020 platí, že orgány právnické osoby mohou zasedat, pokud se setkání účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob, mezi účastníky se bude dodržovat odstup nejméně 2 metry a bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
Od 11.5.2020 se podle vládních opatření mohou konat skupinové akce do 100 osob, ovšem při dodržení výše definovaných podmínek (odstup 2 metry a nádoba s dezinfekčním prostředkem).

Obecně, vzhledem k obtížnosti dodržování výše uvedených opatření, doporučujeme využít možnost korespondenčního hlasování s využitím technických prostředků (e-mail, mobilní aplikace apod.).

 

 Vzhledem k současnému nouzovému stavu není doporučeno shromažďování více osob.

Z tohoto důvodu doporučujeme všem samosprávám nesvolávat nyní žádné členské schůze a zrušit již svolané, a to až do odvolání.

Pokud je nutné přijmout usnesení v nějaké důležité záležitosti, která nesnese odkladu, upřednostňujte prosím rozhodování per rollam podle čl. 47 odst. 5) platných stanov družstva za podmínky dodržení ustanovení §§ 652-655 zákona č. 90/2012 Sb, ZOK.

§ 652

(1) Připouští-li stanovy družstva rozhodování per rollam, zašle družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům návrh rozhodnutí.

(2) Rozhodování per rollam nelze použít při rozhodování delegátů.

§ 653

Návrh rozhodnutí obsahuje

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,

b) lhůtu pro doručení vyjádření člena určenou stanovami, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi,

c) podklady potřebné pro jeho přijetí a

d) další údaje, určí-li tak stanovy.

§ 654

(1) Nedoručí-li člen ve lhůtě podle § 653 písm. b) družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

(2) Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, má vyjádření člena formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká.

(3) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.

§ 655

Výsledek rozhodování podle § 652 až 654, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání členské schůze všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

 

V přílohách záložky pro zástupce samospráv a SV naleznete vzor podpisové a hlasovací listiny. Hlasovací listina může být předána „oběžníkem“ s uvedením všech členů samosprávy na jedné listině za sebou. Pokud listina obsahuje více listů, musí být na každém listu uveden úvodní text obsahující návrh usnesení, způsob hlasování a podpis předsedy či správce.

Způsob hlasování per rollam podle ZOK se použije výhradně pro členskou schůzi samosprávy.

Pro hlasování na shromáždění vlastníků se použijí pravidla pro rozhodování mimo zasedání podle OZ – viz metodika a vzory na web stránkách.

Při hlasování členské schůze samosprávy se počítají hlasy, tj. každý člen a společní členové mají jeden hlas. Na shromáždění vlastníků se hlasuje podle velikosti spoluvlastnických podílů.

 

                                                                                                                                                                                          Mgr. Alena Zavřelová
                                                                                                                                                                        vedoucí odd. správy a majetku