Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Bezúplatné převody jednotek do vlastnictví pokračují i po roce 2020

V poslední době se množí dotazy členů družstva na převody bytů a garáží do vlastnictví po roce 2020. Dovolte mi, abych vás seznámila s podmínkami převodů jednotek do vlastnictví. Naše družstvo se řadí mezi takzvaná „stará družstva“ vzniklá do 31. 12. 1991, pro která platí níže uvedené podmínky pro převody. Družstvo je povinno převést byt nebo garáž (dále jen jednotku) do vlastnictví člena družstva, pokud byly splněny následující podmínky:

  • člen (nebo jeho právní nástupce) vyzval družstvo k převodu jednotky do 28. 7. 1992 na základě §24 transformačního zákona nebo do 30. 6. 1995 na základě §23 odst. 2 Bytového zákona

  • žádající člen, jemuž má být jednotka převedena, je fyzickou osobou

  • člen je nájemcem jednotky a jeho nájemní vztah vznikl po splacení členského podílu družstvu tímto členem nebo jeho právním předchůdcem na výstavbu budovy, v níž se nachází jednotka, byla poskytnuta finanční, úvěrová nebo jiná pomoc podle zvláštních předpisů

  • člen splnil své závazky vůči družstvu

Zjednodušeně řečeno mají zákonný nárok na převod jednotek do vlastnictví členové našeho družstva, kteří jsou fyzickými osobami, družstvo včas k převodu vyzvali a splnili své závazky vůči družstvu.

Lhůta pro převody jednotek na základě výše uvedených podmínek byla do 31. 12. 1995. Zákon však umožňoval, aby se družstva s členem dohodla i jinak:

  • uzavírala dohodu o budoucím převodu jednotky,

  • uznávala svůj závazek,

  • rozhodovala o tom, že se budou převody jednotek uskutečňovat kdykoli i po uplynutí promlčecí lhůty, případně pro všechny členy bez ohledu na to, zda tito členové včas podali žádost o převod.

Na základě možnosti rozhodnout o lhůtě převodů jednotek do vlastnictví členů družstva přijalo Shromáždění delegátů DRUŽBA, stavebního bytového družstva (SD), konané dne 10. 12. 1998 toto usnesení: SD doplňuje usnesení z jednání SD, konaného dne 27. 6. 1995 následovně: SD schvaluje, že právo na převedení bytu či garáže do vlastnictví, je běžným právem každého člena SBD DRUŽBA, a to bez ohledu na podání výzvy či přihlížení jakýmkoliv lhůtám. Zavazuje členy orgánů družstva neuplatnit, v případných sporech, námitku promlčení.“

Dohody a závazky z období před r. 2014 jsou stále účinné a nároky z nich vzniklé nezanikají ani rekodifikací soukromého práva, která nastala od 1. 1. 2014. Nároky přecházejí na právní nástupce původních členů.

Chceme tímto upokojit všechny členy družstva, že budeme převádět byty do vlastnictví i po roce 2020 a to podle podaných žádostí a kapacitních možností družstva.

                                                                                                                                                                                                Tamara Lišková
                                                                                                                                                                                         vedoucí referátu majetkového