Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Nabídka obsluhy datových schránek pro společenství vlastníků

Vážení předsedové SV, Vážené výbory SV,

od 1.1.2023 začalo Ministerstvo vnitra, v souladu se novelou zákona č. 300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zřizovat všem společenstvím vlastníků datové schránky. Všem společenstvím vlastníků bude datová schránka zřízena nejpozději do 31.3.2023.

Společenství vlastníků je povinné prostřednictvím datové schránky komunikovat s orgány veřejné moci, což jsou např. finanční úřady, soudy, obecní a městské úřady, zdravotní pojišťovny, ČSSZ apod. Pokud nebude společenství ke komunikaci s orgány veřejné moci používat datovou schránku, vystavuje se riziku finančního postihu.

V souvislosti s těmito změnami platnými od 1. 1. 2023 máte, jako statutární zástupci společenství vlastníků, dvě možnosti:

1. ponechat si sledování došlých datových zpráv a odesílání datových zpráv zcela ve své kompetenci s plnou odpovědností,

2. delegovat a pověřit sledováním došlých datových zpráv a odesíláním datových zpráv správce Vašeho společenství vlastníků, tj. DRUŽBA, stavební bytové družstvo.

Pokud se rozhodnete pro variantu 1., tj. ponechat si obsluhu datové schránky ve své kompetenci, budete nám, jako správci, předávat pouze významné doručené datové zprávy, které jsou důležité pro plnění smlouvy o správě. My Vám budeme naopak předávat k odeslání z Vaší datové schránky zprávy pro orgány veřejné moci, např. hlášení na zdravotní pojišťovny nebo daňová přiznání apod.

 Pokud se rozhodnete pro variantu 2. tj. pověřit Vašeho správce, DRUŽBA, stavební bytové družstvo, sledováním a odesíláním dokumentů z datové schránky, budeme veškeré činnosti spojené s datovými schránkami provádět za Vás. V případě doručení důležité datové zprávy Vás budeme informovat. Pověření správce, DRUŽBA, stavení bytové družstvo, bude podloženou smlouvou o obstaráváni správy datových schránek, ve které je vymezena činnost a vzájemná práva a povinnosti.

Správa datové schránky společenství vlastníků, tj. provádění všech operací s datovou schránkou je zpoplatněná služba a bude zpoplatněna částkou 190,- Kč / měsíc bez DPH.

V případě dotazů k problematice přístupu k datovým schránkám se obracejte na odd. správy bytového fondu, Ing. Michaela Komendová, tel.: 541 615 218 nebo 722 991 648 mail: komendova@druzba-sbd.cz.

 

S pozdravem

Ing. Jan Totzauer
ředitel družstva