Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Nabídka nové služby – kontrola evidence katastru nemovitostí

Vážení předsedové SV, předsedové výborů SV,

z důvodu zkvalitnění služeb, které pro Vás jako zástupce spravovaných domů společenství vlastníků poskytujeme, jsme v informačním systému zprovoznili možnost strojové kontroly evidence vlastníků oproti evidenci vedené katastrem nemovitostí.

Kontrola odhalí případy, kdy vlastníci neplní svou povinnost danou zákonem č. 89/2012 Sb. v § 1177, tj. osobě odpovědné za správu domu neoznámí změnu vlastníka jednotky. Ze zkušeností víme, že těchto případů, kdy správce nebo statutární zástupce společenství vlastníků není včas informován o změnách vlastníků, stále přibývá. Správná evidence vlastníků je nezbytná pro prezenci a účast vlastníků na shromáždění vlastníků nebo u jiných důležitých provozních záležitostí (např. stavební řízení).

Provedení kontroly oproti evidenci katastru nemovitostí je ze strany Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního zpoplatněno. Družstvo může tuto službu pro SV poskytovat za úhradu následujícím způsobem:

       a) měsíční kontrola                                                         200,- Kč (účtováno měsíčně)

       b) čtvrtletní kontrola                                                       300,- Kč (účtováno měsíčně 100,- Kč)

       c) roční kontrola stavu k 31.12. příslušného roku     600,- Kč (účtováno měsíčně   50,- Kč)

Věříme, že nově nabízená funkce informačního systému Vás osloví, a přinese Vám informace, které pro bezchybnou správu nemovitosti potřebujete.

V případě zájmu o zprovoznění nové služby kontroly evidence katastru nemovitostí se obracejte na odd. správy bytového fondu, Ing. Michaela Komendová, tel.: 541 615 218 nebo 722 991 648 mail komendova@druzba-sbd.cz.

S pozdravem

Ing. Jan Totzauer
ředitel družstva