Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Informace pro vlastníky jednotek k postupu na vrácení podílu z kupní ceny za odkoupené pozemky.

V roce 2012 bylo Nejvyšším soudem judikováno, že pozemky pod budovami bytových družstev byly do vlastnictví obcí převedeny neoprávněně. Na základě toho podalo družstvo na základě podnětů ze samospráv příslušné žaloby o vrácení kupních cen z neplatných kupních smluv. Příslušné soudy rozhodly tak, že si strany vrátí vzájemná plnění, tj. kupní ceny oproti pozemkům s tím, že pozemky budou vráceny do vlastnictví ČR.

Vzhledem k tomu, že podle zákona č. 72/1994 Sb. byly průběžně převáděny spoluvlastnické podíly na pozemcích do vlastnictví členů, bylo družstvo oprávněno vrátit do vlastnictví České republiky na základě souhlasných prohlášení pouze své spoluvlastnické podíly (nájemců jednotek družstva) zapsané v katastru nemovitostí ke dni vkladu těchto prohlášení. Až na základě vkladu těchto souhlasných prohlášení do katastru nemovitostí vrátilo Statutární město Brno družstvu podíl z kupní ceny odpovídající vrácenému spoluvlastnickému podílu družstva na pozemku. Následně byly vrácené pozemky z vlastnictví České republiky převedeny bezúplatně družstvu podle §60a zák. č. 219/2000 Sb. a jsou nyní vypořádávány se členy družstva.

Vlastníci jednotek, jejichž podíly nebyly předmětem vzájemného vrácení plnění z kupní smlouvy, jsou zapsáni v katastru nemovitostí jako spoluvlastníci pozemku pod domem na základě smlouvy o převodu do vlastnictví podle zák. č.72/1994 Sb., a jejich vlastnictví k pozemku nemůže být dále zpochybněno.

Jde o vlastníky jednotek, kterým byla jednotka převedena do vlastnictví v období mezi uzavřením kupní smlouvy k pozemku se Statutárním městem Brnem a vkladem souhlasného prohlášení družstva a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) o vlastnictví pozemku pod domem, a kterým tedy nenáleží podíl z  části kupní ceny vrácené družstvu Statutárním městem Brnem.

Ve vztahu k jednotkám jde o menší částky v řádu několika set korun podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech.

 Metodický postup pro vlastníky jednotek v případě zájmu o vrácení podílu ze zaplacené kupní ceny za pozemek:

Pokud by někdo z  vlastníků jednotek dotčených domů (objektů garáží) měl i přes nevysokou částku a především složitost postupu zájem o vrácení svého podílu na zaplacené kupní ceně, může postupovat následujícím způsobem:

  • podá na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových návrh na podepsání souhlasného prohlášení, kterým převede svůj podíl na pozemku do vlastnictví ČR,
  • po zápisu vkladu výše uvedeného Souhlasného prohlášení do Katastru nemovitostí vyzve Statutární město Brno prostřednictvím Magistrátu města Brna k vrácení svého podílu z kupní ceny zaplacené na základě neplatné kupní smlouvy,
  • vyčká, až ČR - ÚZSVM převede bezúplatně, na základě zákona, pozemek zpět do vlastnictví vlastníka jednotky, což může trvat i několik měsíců (v případě družstva šlo i o několik let).

 Jak bylo uvedeno výše, družstvo zajistilo vrácení podílů z kupní ceny u bytů v majetku družstva jako jejich vlastník (byty nájemců) a byl to poměrně časově náročný proces. Pokud budou mít ostatní jednotliví vlastníci jednotek zájem o vrácení tohoto podílu z kupní ceny za pozemky pod jejich domem (garážemi), musí se sami obrátit na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

                                                                                                                                                Ing. Jan Totzauer
                                                                                                                                                 ředitel družstva