Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Informace pro budoucí vlastníky jednotky

Po vložení „Smlouvy o převodu družstevního bytu (garáže) do vlastnictví člena družstva“, do katastru nemovitostí vyplývají pro „budoucího“ vlastníka následující skutečnosti:

  • Vlastník obdrží nový „Předpis příspěvku na správu domu a pozemku a záloh na služby poskytované s užíváním bytu (garáže)“, ve kterém byla upravena položka odměna za zajišťování správy na částku odpovídající výši odměny za zajišťování správy jednotky vlastníka – člena, resp. vlastníka – nečlena.
  • Povinností nového vlastníka je podat na příslušném finančním úřadu přiznání k dani z nemovitých věcí, a to nejpozději do konce ledna příštího roku.
  • Za stávající rok je daň z nemovitosti odvedena družstvem a z předpisu bude vynulována od ledna příštího roku. K tomuto datu obdrží tedy vlastník nový předpis příspěvku. Povinnost odvést daň z nemovitých věcí za kalendářní rok má ten vlastník, který měl nemovitost ve vlastnictví k 1. 1. v roce. V následujícím roce platí tuto daň nový vlastník.
  • Nový vlastník jednotky je povinen do jednoho měsíce nahlásit prostřednictvím správce společenství vlastníků nabytí jednotky, svou adresu a počet osob v domácnosti pokud dochází ke změně (§ 1177 NOZ). Adresou je adresa, na které bude přijímat korespondenci.
  • Vlastník jednotky, který byt pronajímá, je povinen SV nahlásit jméno nájemce a jeho adresu (§ 1177, odst. 2 NOZ).

za oddělení plánu, rozborů a předpisů
zpracovala Holečková