Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Informace o změnách stavu pojištění k 1.1.2023

 

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu

Aktuální znění Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 dle Dodatku č. 3 na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu (dále RPS) platné od 1.1.2020 bude od 1.1.2023 nahrazeno novým zněním dle Dodatku č. 4.

Nové podmínky reagují především na zásadní změny v cenách materiálu a stavebních prací a mění výpočtová kritéria pro stanovení nových cen pojištěného majetku. Tyto změny také zohledňují inflační vlivy odrážející se v rostoucích nákladech pojistitele na pojistná plnění.

Základní přehled změn v exklusivních podmínkách pojištění

Výpočtové hodnoty pojistných částek pojištěných bytových jednotek a garáží eliminujících podpojištění se navyšují o 60 %;

Základní pojistné sazby na živelní pojištění – zůstávají zachovány, základní pojistné sazby na pojištění odpovědnosti za újmu – snížení o 50 %;

Navýšení limitů u řady připojištění poskytovaných bezplatně, snížení cen některých pojištění;

Zavedení dodatečného cenového zvýhodnění 5 % pro subjekty s dobrým škodným průběhem nad rámec sjednané bonifikace

I přes výrazný růst pojistných hodnot se díky dalším změnám ve prospěch BD a SVJ dle předběžných výpočtů navýší cena pojištění v průměru jen o cca 20 % (interval cca 15 – 25 %)

 

 Úpravy znění RPS od 1. 1. 2023

Možnost navýšení limitu plnění pro riziko vichřice a krupobití až na 500 000 000 Kč;

Zvýšení bezplatného limitu pro pojištění odpovědnosti statuárních orgánů BD (D&O) na 3 000 000 Kč a snížení ceny jeho případného navýšení;

Zrušení principu pojištění hasicích přístrojů a hasební techniky dle počtu kusů a zavedení bezplatného limitu 500 000 Kč na každou přihlášku s možností navýšení;

Základní bezplatný limit u pojištění „poškození fasády“ (2.5. RPS) se zvyšuje z  50 000 na 100 000 Kč;

Základní bezplatný limit u pojištění „náhradního ubytování“ (2.8. RPS) se zvyšuje z 100 000 Kč na 200 000 Kč;

Základní bezplatný limit u pojištění „vodného a stočného“ (2.9. RPS) se zvyšuje z 100 000 Kč na 200 000 Kč;

Základní bezplatný limit u pojištění „desinfekčních a desinsekčních nákladů“ (2.10. RPS) se zvyšuje z 10 000 na 20 000 Kč a tento limit lze dále navýšit až o 500 000 Kč;

Základní bezplatný limit u pojištění „potrubí a rozvodů“ (2.11. RPS) se zvyšuje z 50 000 Kč na 200 000 Kč;

Zavádí se systém možnosti „dopojištění“ některých limitů při jejich vyčerpání během pojistného roku.

 

Po podepsání aktualizujícího Dodatku č. 4 budou do dokumentů na strakách www.druzba-sbd.cz vloženy nové podmínky pojištění, jež bude zahrnovat podrobné hodnoty, částky, limity a zvýhodnění.

 

Oddělení financování a členských podílů