Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Datové schránky SV od 1. 1. 2023

Vážení předsedové SV, vážené výbory SV,

dovolte, abychom Vám podali důležitou informaci. Na základě novelizace zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje povinné zřizování a používání datových schránek, budou s platností od 1. 1. 2023 zřízeny všem společenstvím vlastníků

                                                                                 datové schránky.

Novela zákona č. 300/2008 Sb. přináší také zásadní změnu ve stanovení termínu doručení úředních dokumentů. Termínem doručení dokumentu se stane okamžik, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má oprávnění k přístupu k danému dokumentu. Termín doručení však nikdy nepřesáhne 10 dnů od dodání dokumentu do datové schránky. Pokud se oprávněná osoba nepřihlásí do deseti dnů od dne dodání dokumentu do datové schránky, bude dokument považovaný za doručený fikcí. Doručení fikcí se vztahuje jak na datové zprávy od orgánů veřejné moci, tak na poštovní datové zprávy zaslané jakýmkoli odesilatelem.

Společenství vlastníků bude prostřednictvím datové schránky povinně komunikovat s orgány veřejné moci, což jsou např. finanční úřady, soudy, obecní a městské úřady, zdravotní pojišťovny, ČSSZ apod. Pokud nebude společenství ke komunikaci s orgány veřejné moci používat datovou schránku, vystavuje se riziku finančního postihu.

V souvislosti s těmito změnami platnými od 1. 1. 2023 máte, jako statutární zástupci společenství vlastníků, dvě možnosti:
1. ponechat si sledování došlých datových zpráv a odesílání datových zpráv zcela ve své kompetenci a odpovědnosti,
2. delegovat a pověřit sledováním došlých datových zpráv a odesíláním datových zpráv správce Vašeho společenství vlastníků, tj. DRUŽBA, stavební bytové družstvo.

Pokud se rozhodnete pro variantu 1. tj. ponechat si obsluhu datové schránky ve své kompetenci, budete nám, jako správci, předávat pouze významné doručené datové zprávy, které jsou důležité pro plnění smlouvy o správě. My Vám budeme naopak předávat k odeslání z Vaší datové schránky zprávy pro orgány veřejné moci, např. hlášení na zdravotní pojišťovny nebo daňová přiznání apod.

Pokud se rozhodnete pro variantu 2. tj. pověřit Vašeho správce, DRUŽBA, stavební bytové družstvo, sledováním a odesíláním dokumentů z datové schránky, budeme veškeré činnosti spojené s datovými schránkami provádět za Vás. V případě doručení důležité datové zprávy Vás budeme informovat.

Správa datové schránky společenství vlastníků, tj. provádění všech operací s datovou schránkou je zpoplatněná služba a bude zpoplatněna částkou 190,- Kč / měsíc bez DPH.

Samotné zprovoznění přístupu správce, DRUŽBA, stavební bytové družstvo, do datové schránky společenství vlastníků budeme řešit po 1. 1. 2023, až Vy, jako statutární zástupci, obdržíte přihlašovací údaje do datové schránky.

V řípadě dotazů k problematice přístupu k datovým schránkám se obracejte na odd. správy bytového fondu, Ing. Michaela Komendová, tel.: 541 615 218 nebo 722 991 648 mail komendova@druzba-sbd.cz.

S pozdravem

Ing. Jan Totzauer
ředitel družstva