Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

COVID 19 aktuální opatření

Podle současných mimořádných opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR nelze konat spolkové akce, tedy ani žádné schůze vlastníků a členů samosprávy.

Zákon č. 191/2020 Sb., účinný od 24. 4. 2020, O některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru umožňuje

 • konání schůzí per rollam, tj.
  orgány mohou rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (korespondenčně) nebo s využitím technických prostředků i v případech, kdy takový způsob rozhodování není upraven ve stanovách (viz § 19 zákona č. 191/2020 Sb.).
  Podmínky rozhodování určí statutární orgán, pokud dosud nejsou ve stanovách upraveny.

 • Prodloužení, obnovení funkčního období funkcionářů na dobu tří měsíců po ukončení mimořádného stavu.
  Pokud skončí funkční období člena voleného orgánu právnické osoby v době od 5. 10. 2020 a později, prodlouží se jeho funkční období až do uplynutí tří měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření automaticky, to platí i tehdy, uplyne –li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření.

 • Kooptaci členů statutárního orgánu
  Neklesne- li počet členů voleného orgánu pod jednu polovinu, může v době trvání mimořádných opatření statutární orgán jmenovat - kooptovat náhradní členy do příštího zasedání nejvyššího orgánu a to i tehdy, nepřipouští- li to stanovy.  

  vzory korespondečního hlasování:

Samosprávy - vlastníci vzory:
- ZÁPIS O ROZHODNUTÍ SPRÁVCE O POMÍNKÁCH PER ROLLAM
- oznámení rozhodnutí-mimo zasedani
- hlasovaci listiny-mimo zasedani

Shromáždění společenství vlastníků vzory:
- ZÁPIS O ROZHODNUTÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
- oznámení rozhodnutí-mimo zasedani v SV
- hlasovaci listiny-mimo zasedani v SV

                                                                                      Mgr. Alena Zavřelová
                                                                                      vedoucí oddělení správy a majetku