Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Aktuální Informace ke svolávání schůzí

rozhodování orgánů právnických osob -  členských schůzí a shromáždění vlastníků SVJ:

Podle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne   2. 6. 2020 a 5. 6. 2020 v návaznosti na §19 zák. č. 191/2020 Sb., účinného od 24. 4. 2020, O některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru s účinností od 8. 6. 2020, jsou zakázány spolkové schůze nad 500 osob.

Shromáždění vlastníků a členské schůze do 500 osob se mohou konat pouze při dodržení omezení, tj. nošení roušky, dezinfekce u vstupu do místnosti a dvoumetrový odstup osob.

Pokud je pro společenství či samosprávu dodržení výše uvedených podmínek nerealizovatelné, má se za to, že pro ně trvá mimořádný stav, na který se vztahuje opatření dle zákona č. 191/2020 Sb , účinného k 24. 4. 2020, tj.

 • možnost konání schůzí per rollam, tj.
  orgány mohou rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (korespondenčně) nebo s využitím technických prostředků i v případech, kdy takový způsob rozhodování není upraven ve stanovách (viz § 19 zákona č. 191/2020 Sb.).
  Podmínky rozhodování určí statutární orgán, pokud dosud nejsou ve stanovách upraveny.

 • Prodloužení, obnovení funkčního období funkcionářů na dobu tří měsíců po ukončení mimořádného stavu.
  Pokud již uplynulo funkční období člena voleného orgánu právnické osoby v době od 12. 3. 2020 do 23. 4. 2020, jeho funkce se obnoví, pokud člen orgánu doručí právnické osobě svůj souhlas s obnovením funkce. Funkce pak zanikne uplynutím tří měsíců ode dne skončení mimořádného opatření.
  Pokud skončí funkční období člena voleného orgánu právnické osoby v době od 24. 4. 2020 a později, prodlouží se jeho funkční období až do uplynutí tří měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření automaticky, to platí i tehdy, uplyne –li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření.

 • Kooptace
  Neklesne- li počet členů voleného orgánu pod jednu polovinu, může v době trvání mimořádných opatření statutární orgán jmenovat - kooptovat náhradní členy do příštího zasedání nejvyššího orgánu a to i tehdy, nepřipouští- li to stanovy.

Skončení mimořádného stavu může být odlišné pro jednotlivá společenství a samosprávy a to jednak v závislosti na počtu členů a také podle daných podmínek v domě k dodržení omezení odstupu 2 metrů mezi osobami.

Pro společenství a samosprávy do 10 členů, pokud mají podmínky pro konání schůzí v domě při dodržení výše uvedených opatření, končí mimořádný stav již 24. 4. 2020, kdy bylo povoleno shromáždění 10 osob. 

Pro společenství a samosprávy do 100 členů, pokud by byly podmínky pro shromáždění za dodržení omezujících opatření končí mimořádný stav již k 11. 5. 2020, kdy bylo povoleno shromáždění do 100 osob.

Pro společenství a samosprávy, které nemají podmínky pro dodržení omezujících opatření, skončí aktuálně mimořádné opatření k 25. 5. 2020, pokud nebude dále prodlouženo.

Pro případ, že statutární orgán společenství či družstva nebude moci svolat shromáždění do skončení funkčního období členů statutárního orgánu, doporučujeme pro tento případ udělení generální plné moci k zastupování společenství či družstva a pověření ke svolání nejvyššího orgánu.

Vzor uvedené plné moci a pověření připojujeme zde.

Podle mimořádného opatření s účinností od 22. 6. 2020 je možné konat schůze ve vnitřních prostorách bez rozestupů, tj. pouze roušky a dezinfekce, tj. končí pro všechny ochranné období .  
Funkční období je tímto pro všechny, kterým skončilo v průběhu nouzového stavu a mimořádných opatření, tj. od 24. 4. 2020 do 22. 6. 2020 bude ze zákona prodlouženo do 22. 9. 2020, tj. o tři měsíce.
Pokud funkční období skončí do 22. 7. 2020, bude ze zákona prodlouženo do 22. 9. 2020, tj. o dva měsíce.

Opatření MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ zde, ze dne 2. 6. 2020, 5. 6. 202012. 6. 2020 a 17 .6. 2020

                                                                                     Mgr. Alena Zavřelová
                                                                                   Vedoucí oddělení správy a majetku