Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Výplata odměn členům výboru SA za 1. pololetí 2019

Výplata odměn členům výboru SA za 1. pololetí 2019

Poskytování odměn členům výborů samospráv upravuje OS č. 10/2016, část B).

Odměna člena výboru vyšší jak 2 999,- Kč podléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění; zaměstnanec=funkcionář 11% , zaměstnavatel 34%. Upozorňujeme Vás na nutnost aktualizovat evidenci funkcionářů u zdravotních pojišťoven a kategorie pojištěnce v případě změn.

Objem prostředků, který můžete rozdělit formou odměn za  1. pololetí 2019 zjistíte podle vzorce:

(součet „poplatku na SA/bez DPH/“ minus  součet odměn pod 3 000,- Kč) : 1,34. Podle  tohoto výpočtu  bude správou družstva provedena i kontrola  a případná  úprava  přiznaných odměn. 

Zdanění odměn funkcionářů je prováděno z  tzv. „superhrubé mzdy“. Sazba daně činí 15% ; v případě odměny do 3 000,- Kč a nepodepsaném daňovém prohlášení se jedná o srážkovou daň, v ostatních případech o daň zálohovou.

Formulář  „Rozdělení odměn členům výboru SA“ vyplňte přesně podle předtisku. Od roku 2019 je výplata odměny možná pouze na účet funkcionáře. Žádáme proto všechny funkcionáře, kteří měli v roce 2018  výplatu odměny na pokladně, aby v návrhu uvedli číslo účtu, na který mají být odměny zaslány. Ti , kteří měli v r.2018 výplatu odměny na účet nám znovu číslo účtu sdělovat nemusí, pouze došlo-li ke změně čísla účtu. Odměny budou připsány na účet ve stanoveném výplatním termínu, tj. 11.7.2019.

Poznámka: V  případě souběhu funkcionářské odměny a odměny z DPČ nebo DPP je výplata možná pouze na jeden účet zaměstnance.

Návrh na rozdělení odměn členům výboru SA musí být opatřen razítkem a dvěma podpisy členů výboru SA.  Za správnost a úplnost vyplněných údajů odpovídá předkladatel .

Návrh na rozdělení odměn zašlete nebo předejte osobně na oddělení personalistiky a mezd, Kapucínské nám. 6, přízemí (vedle podatelny), nejpozději do 24. 6. 2019.  Návrhy  došlé po tomto  datu  budou dány k vyplacení až v termínu výplaty odměn za 2. pololetí 2019.

Žádáme Vás, aby s tímto dopisem byli seznámeni  všichni členové  výboru Vaší samosprávy.Vyřizuje: odd.personalistiky a mezd , tel. 541615209                                                        

Přílohy: formulář  „Rozdělení odměn" ke stažení ZDE

Informace a formuláře k OF: www.druzba-sbd.cz.