Družba

stavební bytové družstvo

· správa objektů · vedení účetnictví
· zajištění provozu bytového fondu
· poradenství

Zástupcům samospráv a společenství

Zástupcům výboru SV

Na základě Smlouvy o zajištění správy společných částí domu a domu jako celku, jste povinni jako zástupci výboru společnství vlastníků hlásit včas a řádně veškeré informace a údaje pro výkon činnosti správce, potřebné k plnění jeho povinností a práv.

Tímto žádáme všechny zástupce SV, aby veškeré změny ve výborech společenství hlásili prostřednictvím mailu: komendova@druzba-sbd.cz, ruibarova@druzba-sbd.cz nebo info@druzba-sbd.cz

Dále upozorňujeme, že SV má povinnost zasílat pozvánku na shromáždění společenství vlastníků, ve kterých má družstvo spoluvlastnický podíl, písemně na adresu družstva či mailem: komendova@druzba-sbd.cz, info@druzba-sbd.cz

SAMOSPRÁVY - PŘED VZNIKEM SV

Pro budoucí  společenství vlastníků je důležitý NOZ, který mimo jiné stanoví pravidla pro vznik.

 • samosprávy, respektive domy, ve kterých bylo k datu 1. 1. 2014 méně než 50% spoluvlastnických podílů ve vlastnictví družstva, vzniká společenství vlastníků při poklesu tohoto podílu pod 25%
 • samosprávy, respektive domy, ve kterých bylo k datu 1. 1. 2014 více než 50% spoluvlastnických podílů ve vlastnictví družstva, vzniká společenství vlastníků při poklesu tohoto podílu pod 50%

procentuální podíl vlastníků a družstevníků zjistí výbor samosprávy na referátu členských vztahů při přípravě schůzí či průběžně.

Seznámit:

 • členskou základnu a vlastníky s touto situací
 • se vzorovými stanovami vydanými legislativní radou SČMDB, které obsahují veškeré  náležitosti uložené NOZ

 • některé pasáže jsou alternativní

 • pověřit několik jedinců, kteří upraví stanovy na podmínky domu

 • doporučujeme stručnou verzi - nevkládat do stanov  běžné činnosti společenství, které lze řešit jednotlivými usneseními

 • povinné pasáže ve stanovách vám sdělíme s informací o podmínkách pro vznik společenství

 • vytipovat budoucí funkcionáře společenství  (výbor společenství - min 3 členný, předseda společenství 1 osoba

 • ve výboru nebo předsedou mohou být nejen vlastníci v domě, ale také členové družstva, případně jiná fyzická nebo právnická osoba

těmito opatřeními si v předstihu ulehčíte jednání vedoucí k založení společenství

Vznik společenství vlastníků

dvoustupňová fáze - založení a samotný vznik společenství

založení = shromáždění vlastníků, na kterém se volí statutární orgán a schvalují stanovy za přítomnosti notáře - náklady cca 4 000,- Kč

vznik = zápisem ve veřejném rejstříku - náklady 6 000,- Kč na kolky

Shromáždění s notářem lze využít také k projednání dalších záležitostí společenství.
Notář z jednání odchází po schválení stanov a volbě statutárního orgánu a v druhé části doporučujeme projednat: volbu správce domu a odměny statutárnímu orgánu.
Po shromáždění, během několika dní doručí notář zápis, který je přílohou k podání žádosti o zápis do veřejného rejstříku. 
K návrhu se ještě přikládá výpis z LV, čestná prohlášení funkcionářů a další přílohy podle toho zda je volen výbor nebo předseda - návrh na rejstřík zajišťuje správa družstva
Po zapsání společenství do rejstříku - přidělení IČ,
se doporučujeme spojit  se správcem (družstvo – Ing. Ruibarová Iveta, Stančíková Soňa, Drmolová Jarmila) a projednat další postup pro činnost společenství v prvním období, OBECNĚ:

 • založit účet společenství

 • uzavřít smlouvu (příkazní) se správcem

 • projednání převodu peněz společenství na účtu družstva na účet společenství 1. část

 • přechod všech smluv týkajících se společenství z družstva  na společenství

 • zpracování finančního vyrovnání (ke konci průběžného nebo následného čtvrtletí) a na jeho základě převod zbylé částky finančních prostředků 2. část

 • o zřízení účtu společenství a způsobu plateb informuje družstvo vlastníky s předstihem

 • vlastníci platí předpis na účet společenství a členové družstva na účet družstva, které následně v termínu plateb převede částku za všechny družstevníky na účet společenství

Ve všech těchto činnostech spolupracuje statutární orgán s příslušnými odděleními, která připraví všechny podklady a vysvětlí co je potřeba.
UPOZORNĚNÍ: v minulosti se stalo, že se na nová společenství obrátil "rejstřík obchodu" 
s návrhem na zápis do tohoto rejstříku včetně složenky na částku převyšující 2 000,- Kč. NEREAGOVAT, společenství není výdělečná organizace, nemá zapotřebí být zapsána
v různých rejstřících a dále platit za aktualizace tohoto rejstříku.
Pro společenství je důležitý zápis v rejstříku společenství vlastníků a přidělené IČ.

 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ


 1. Dodržovat volební období dle stanov (nejčastější 5 let),

 2. volbu statutárního orgánu provést, i když členové výboru nebo předseda zůstávají stejní,

 3. zápis ze shromáždění, na kterém byla provedena volba předat na rejstřík, i když zůstávají stejní členové (zajistí nebo pomůže zajistit družstvo),

 4. stávají se i smutné záležitosti - úmrtní člena statutárního orgánu a pokud nemáte zvoleného náhradníka nebo ve stanovách není zakotvena kooptace, musíte svolat shromáždění doplnit orgán. V opačném případě vás k tomu vyzve rejstříkový soud a vydá usnesení k nápravě do 30 dní. Je možné požádat soud o prodloužení v případě, že připravujete v dohledné době shromáždění, tak se to dá spojit.

Každé podání na změnu do rejstříku (změna členů statutárního orgánu nebo jeho volba, změna stanov společenství) je zpoplatněna částkou 2 000,- Kč v kolcích. Proto všechny záležitosti (volba, změna stanov) doporučujeme provést na jednom shromáždění a ušetřit jedno podání na rejstřík.

Zde platí doporučení ke zpracování stanov bez zbytečných ustanovení, které se v průběhu volebního období často mění a musely by se také měnit stanovy (příklady: zhasínání ve sklepech, kde není automatika, zavírání střešních a sklepních okének při poklesu teploty a jiné běžné záležitosti, které stejně lze kontrolovat jen obtížně).

Ke stanovám - stačí kontrolovat jejich plnění zejména v oblasti pravidel pro zpracování rozpočtu, pravidel o hospodaření, práv a povinností členů společenství.

Kdyby společenství mělo nějaké pochybnosti nebo si v něčem nevědělo rady, jsou tady oddělení a referáty družstva, kde vám odborní pracovníci poradí a pomohou situace řešit.

 

samosprava-metodicka-pomucka.pdf (0,30MB) SAMOSPRÁVA - metodická pomůcka
samosprava-pozvanka-cs.pdf (0,22MB) VZOR - pozvánka na členskou schůzi samosprávy
samosprava-vzor-zapis-cs.pdf (0,22MB) VZOR - zápis z členské schůze samosprávy
samosprava-vyborovy-zapis-vzor-volba-predsedy.pdf (0,19MB) VZOR - výborový zápis - volba předsedy samosprávy
samosprava-pozvanka-sv.pdf (0,21MB) VZOR - pozvánka na shromáždění vlastníků (pro samosprávy)
samosprava-vzor-zapis-sv.pdf (0,22MB) VZOR - zápisu ze shromáždění vlastníků (pro samosprávy)
z-m-o-c-n-e-n-i-s-p-o-l-e-c-n-e-h-o-z-a-s-t-u-p-c-e.pdf (0,20MB) ZMOCNĚNÍ SPOLEČNÉHO ZÁSTUPCE
plna-moc-pro-schuze.pdf (0,15MB) VZOR - PLNÁ MOC
cestne-prohlaseni-pro-sv.pdf (0,13MB) Čestené prohlášení
spolecenstvi-pozvanka-sv-pravnicka-osoba.pdf (0,21MB) VZOR - pozvánka na shromáždění společenství vlastníků
spolecenstvi-vzor-zapis-sv-pravnicka-osoba.pdf (0,17MB) VZOR - zápis ze shromáždění společenství vlastníků
spolecenstvi-vzor-vyborovy-zapis-volba-predsedy-vyboru-sv.pdf (0,19MB) VZOR - výborový zápis - volba předsedy společenství